Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

STATUT Posavske stranke

Indeks Članka

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Posavska stranka (u daljnjem tekstu: Stranka) politička je stranka osnovana radi političkog djelovanja u promicanju programa i aktivnosti usmjerenih ravnomjernom regionalnom razvoju Bosne i Hercegovine i ostvarivanju političkih načela i ciljeva utvrđenih ovim Statutom i Programom Stranke.

Članak 2.

Stranka djeluje pod nazivom: Posavska stranka.

U svom radu Stranka koristi i skraćenicu naziva: PS. Sjedište Stranke je u Orašju, a privremena adresa sjedišta 3. ulica 2g, Orašje. Stranka djeluje na području Bosne i Hercegovine.

Stranka ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar političkih stranaka Bosne i Hercegovine sukladno propisima.

Za svoje obaveze Stranka odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 3.

Stranka ima svoj znak, zastavu i pečat.

Znak Stranke čini skraćenica naziva Stranke sljedećeg izgleda: Stilizirano slovo P crvene boje i stilizirano slovo S plave boje sa valovitim završetkom koji simbolizira rijeku Savu. Ispod slova P i S upisano je manjim slovima crne boje: POSAVSKA STRANKA. Slova su upisana Futura pismom.

Zastava Stranke je bijele boje u omjeru 2:1 sa znakom Stranke u središtu zastave.

Stranka ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, uz čiji rub je ispisan naziv Stranke utvrđen ovim Statutom, a u središtu njezin znak.

Članak 4.

Stranku zastupa i predstavlja predsjednik Stranke, odnosno osobe koje ga temeljem ovog Statuta i odluke Predsjedništva Stranke, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuju.

Predsjednik Stranku zastupa bez ograničenja.

Članak 5.

Pod uvjetima utvrđenim zakonom, Stranka se može udružiti u druga domaća i međunarodna udruženja srodnih stranaka ukoliko time pridonosi postizanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Članak 6.

Radi odavanja javnog priznanja za rad na promicanju ciljeva postojanja Stranke te iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak Stranke, te poticanja na aktivnosti koje su tome usmjerene, Stranka dodjeljuje zvanje počasnog člana te druga javna priznanja.

Javna priznanja koja Stranka dodjeljuje, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupak njihove dodjele uređuju se aktima koje donosi ovim Statutom ovlašteno tijelo.

Članak 7.

Rad Stranke i njezinih tijela je javan.

Javnost svog rada Stranka osigurava obavještavanjem članova Stranke o svim bitnim pitanjima djelovanja Stranke dostavom materijala za sjednice tijela Stranke i drugih informacija, javnim karakterom sjednica svojih tijela i obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja i drugim sredstvima javnog komuniciranja.

Iznimno javnost se može isključiti sa zasjedanja pojedinih tijela ukoliko odnosno tijelo ocijeni da bi javnost njihova rada u raspravi o unutarstranačkim pitanjima štetilo interesima Stranke.