Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

STATUT Posavske stranke

Indeks Članka

II. CILJEVI I DJELATNOST STRANKE

Članak 8.

Politički ciljevi stranke su:

- policentričan, ravnomjeran, skladan i održivi razvoj suverene i cjelovite Bosne i Hercegovine kao demokratske države ravnopravnih građana i naroda koji u njoj žive;

- afirmacija antifašizma kao civilizacijske tekovine suvremenog svijeta;

- izgradnja društvene, ekonomske i političke podloge za unapređivanje lokalne samouprave i uravnoteženje regionalnog razvoja;

- gospodarski, kulturni i svaki drugi napredak Bosanske Posavine kao zemljopisne, kulturne, povijesne, tradicijske i gospodarske cjeline na dobrobit i u interesu svih njenih građana, te oblikovanje i provođenje politike regionalnog razvoja kojom se to ostvaruje;

- decentralizacija državnih nadležnosti od lokalnog i regionalnog interesa koje primjenom načela supsidijarnosti pripadaju jedinicama lokalne i regionalne samouprave te pripadajućih financijskih sredstava za njihovo izvršavanje;

- jačanje suradnje među općinama u Bosanskoj Posavini i zajedničko djelovanje na realizaciji projekata od zajedničkog interesa te uključivanje Bosanske Posavine u procese jačanja prekogranične suradnje i europskih integracija;

- uspostava održivog privrednog razvoja, uz ravnomjeran razvitak gradskih i seoskih područja ;

- aktiviranje vlastitih razvojnih potencijala u pokretanju razvoja koji otvara perspektive osobito mladim naraštajima, stvara preduvjete za održivi povratak raseljenih osoba i zaustavljanje iseljavanja, osobito stručne radne snage;

- promicanje vrednota povijesne, kulturne i tradicijske baštine Bosanske Posavine;

- očuvanje kulturnog, socijalnog i regionalnog identiteta Bosanske Posavine;

- racionalizacija i modernizacija javne uprave radi osuvremenjivanja njezina djelovanja, povećanja djelotvornosti i smanjenja troškova;

- povećanje poduzetničke aktivnosti i smanjivanje nezaposlenosti;

- uspostava pravednog društva na načelima slobode, jednakosti, demokracije i solidarnosti, sa jednakom šansom pojedinca na život dostojan čovjeka;

- borba protiv svih vrsta diskriminacije i socijalne isključenosti, afirmacija rodne ravnopravnosti, zajamčenih prava ljudi na zdravstvenu i socijalnu sigurnost i zaštitu, obrazovanje, radna, porodična i druga prava;

- jačanje građanskih prava i sloboda emancipacijom građana i građanki od ekonomske, socijalne i kulturne podčinjenosti i inferiornosti, širenje tih sloboda i prava i eliminiranje ovisnosti građana i građanki od pojedinačnih ili grupnih ekonomskih moćnika;

- jačanje demokratskih oblika sudjelovanja građana u oblikovanju razvojne politike i odlučivanju o uvjetima vlastitog življenja;

- zaštita kulturne i prirodne baštine, te čovjekove okoline.

Stranka će svoj ciljeve i program ostvarivati pridržavajući se i poštujući :

- slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, očuvanje prirode i čovjekovog okoliša, demokratski višestranački sustav;

- privatno vlasništvo, tržišno gospodarstvo, nacionalne i vjerske slobode i prava, građanske slobode, ljudska prava, neovisnost pravosudnih institucija,

- sva druga demokratska postignuća o slobodama i pravima čovjeka i građanina kodificirana u Povelji UN i dokumentima izvedenim iz nje;

U ostvarivanju ovih ciljeva Stranka se, polazeći od načela političkog legitimiteta i legaliteta, koristi demokratskim i nenasilnim parlamentarnim i izvanparlamentarnim sredstvima, ne prihvaćajući nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode.