Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

STATUT Posavske stranke

Indeks Članka

III. ČLANSTVO

Članak 9.

Članom Stranke može postati punoljetan građanin BiH koji dobrovoljno potpiše pristupnicu u mjesnoj organizaciji ili odgovarajućem općinskom odboru potvrđujući na taj način da prihvata Program Stranke i iskazujući spremnost da ispuni obaveze utvrđene ovim Statutom, pod uvjetom da nije član druge političke organizacije.

Član Stranke svoja osnovna prava i obaveze, u pravilu, ostvaruje u osnovnoj organizaciji prema mjestu prebivališta.

Izuzetno prijem novih članova mogu izvršiti i drugi organi Stranke.

Prijem se vrši potpisivanjem pristupnice koja se dostavlja nadležnoj općinskoj organizaciji u kojoj novoprimljeni član ima prebivalište.

Član 10.

Odluku o potvrđivanju prijema u članstvo u pravilu donosi općinski odbor na prvoj sjednici nakon potpisivanja pristupnice.

Nakon odluke o potvrđivanju prijema prava i obaveze novog člana računaju se od dana potpisivanja pristupnice.

Član 11.

O prijemu u članstvo Stranke osoba koje su bile članovi rukovodstva drugih političkih organizacija ili su bili isključeni iz Stranke, odlučuje odbor odgovarajuće organizacije Stranke.

Ponovni prijem člana koji je brisan iz evidencije ili je bio isključen, moguć je pod uvjetom da zahtjev za ponovni prijem bude podnesen od strane imenovanog i razmatran na odboru općinske organizacije u kojoj se vodio na evidenciji.

U odluci o ponovnom prijemu može se utvrditi da ponovno primljeni član tokom određenog vremena ne može vršiti nikakve funkcije u Stranci ili ispred Stranke, te biti imenovan ili izabran u izvršne ili predstavničke organe vlasti.

Član 12.

O članovima Stranke vodi se jedinstveni registar članova.

Članovima Stranke izdaje se članska iskaznica.

Izgled i sadržaj registra i članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo Stranke.

Članstvo u Stranci može biti i počasno. Počasni član Stranke može biti i osoba koja nema državljanstvo BiH. Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Predsjedništvo.

O počasnim članovima vodi se posebna evidencija, a status počasnih članova u organizaciji utvrđuje se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor.

Član 13.

Član Stranke ima prava i obaveze :

- da sudjeluje u kreiranju i ostvarivanju politike Stranke;

- da se pridržava Statuta i programskih načela Stranke, te da provodi odluke stranačkih organa;

- da se zalaže i aktivno radi na ostvarivanju programskih ciljeva Stranke;

- da svojim djelovanjem i ponašanjem čuva i jača ugled Stranke;

- da se zalaže za unapređenje međusobnih odnosa i štiti ugled članova Stranke;

- da inicira i sudjeluje u aktivnostima Stranke;

- da pridobiva nove članove Stranke;

- da bira i da bude biran/birana u organe Stranke;

- da bude kandidat Stranke za predstavničke i izvršne organe vlasti;

- da pokreće inicijative za rad Stranke i njenih organa;

- da se i sam kandidira za izbore u postupku kandidiranja;

- da bude informiran o svim pitanjima i aktivnostima organa Stranke;

- da javno iskazuje svoje mišljenje;

- da ostvaruje druga prava i izvršava druge obaveze u skladu sa odredbama Statuta i odluka donesenih na osnovu Statuta.

Član 14.

Član je dužan redovno plaćati članarinu, osim ako je te obaveze oslobođen u propisanom postupku odlukom nadležnog općinskog odbora Stranke.

Članarina se isključivo koristi za financiranje rada općinske organizacije Stranke.

Visina članarine zavisi od vrste primanja i socijalnog stanja svakog člana:

- za zaposlene;

- za nezaposlene, učenike, studente i penzionere;

- za članove koji ostvaruju nadoknade koje proizlaze iz mandata Stranke;

- za članove koji primaju redovnu plaću iz mandata Stranke.

Obaveze i prava iz prethodnih stavaka ovog člana utvrđuju se posebnom odlukom Glavnog odbora.

Član može davati materijalnu pomoć Stranci u obliku donacija i drugih oblika pomoći u skladu sa Zakonom o financiranju političkih stranaka.

Davanjem materijalne pomoći Stranci nitko ne može ostvarivati dodatna ili posebna prava.

Član 15.

Član koji nije platio članarinu najmanje šest mjeseci, ili je istu retroaktivno uplatio u procesu kandidiranja, a nije oslobođen te obaveze u skladu sa posebnom odlukom Glavnog odbora, ne može biti kandidat za stranačke funkcije, niti kandidat Stranke na izborima za zakonodavne organe vlasti bilo kojeg nivoa, odnosno za pozicije u organima koji se imenuju na prijedlog Stranke.

Član 16.

Članstvo u Stranci prestaje:

- prestankom postojanja stranke;

- istupanjem člana iz Stranke (pisanom izjavom ili aktom povrata članske iskaznice);

- brisanjem iz evidencije članstva;

- isključenjem;

- u slučaju smrti člana.

Član 17.

Član Stranke briše se iz evidencije članova u slučaju:

- učlanjenja u drugu političku stranku;

- kandidiranja na listi druge političke stranke, nezavisnoj listi ili kao nezavisni kandidat bez suglasnosti organa Stranke;

- prelaska u neovisne zastupnike odnosno vijećnike;

- ako godinu dana ne plaća članarinu, a iste obaveze nije oslobođen na osnovu odluke odgovarajućeg organa, te ako svoju obavezu ne izvrši u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog upozorenja.


Odluku o brisanju iz evidencije donosi općinski odbor.

Član Stranke može u roku od 8 dana, od dana dostavljanja odluke, uložiti žalbu Nadzornom odboru organizacije koja je donijela odluku, koji je dužan o žalbi odlučiti u roku od 30 dana.

Do konačnosti odluke prava i obaveze člana miruju.

Protiv odluke Nadzornog odbora organizacije član se može žaliti Sudu časti Stranke u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Sud časti je dužan odlučiti o žalbi u roku od 30 dana.

Odluka Suda časti Stranke je konačna.

Član 18.

Isključenjem iz članstva kao stegovnom mjerom koja se izriče za teže povrede članskih obaveza prestaje članstvo članu Stranke koji:

- ne poštuje ili krši programska načela i normativne akte Stranke, kao i odluke središnjih tijela i dužnosnika Stranke;

- svojim ponašanjem, javnim djelovanjem ili postupanjem nanese štetu interesima ili ugledu svoje organizacije ili Stranke u cjelini;

- u javnosti učestalo iznosi politička stajališta koja su suprotna utvrđenim programskim načelima, odlukama i politici Stranke;

- u svojim javnim istupima vrijeđa ili kleveće drugog člana ili više njih;

- u komunikaciji s drugim članom ili više njih pokuša primijeniti ili primjeni fizičku silu.

Član 19.

Odluku o isključenju donosi općinski odbor, odnosno nadležni odbor za članove organa Stranke na vlastitu inicijativu odnosno na prijedlog županijskog/kantonalnog odnosno regionalnog odbora, Glavnog odbora ili Predsjedništva Stranke.

Prijedlog za isključenje iz članstva također može podnijeti predsjednik odbora, svaki član odbora uz pismenu potporu još najmanje dva člana odbora kao i svaki član stranke uz pismenu potporu još najmanje 5 članova stranke.

Odluku o isključenju donosi odbor natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova.

Ukoliko je pokrenut postupak pred Sudom časti, Predsjedništvo Stranke može suspendirati člana Stranke u izvršavanju njegovih stranačkih prava i dužnosti do okončanja postupka pred Sudom, a najdulje u trajanju od 6 mjeseci.

Član 20.

Izuzetno, u slučajevima kada ocijeni da bi provođenje redovnog postupka dovelo do štete po Stranku, Predsjedništvo Stranke može odmah sa svih funkcija suspendirati člana i ako procijeni da njegovo ponašanje i djelovanje šteti ugledu Stranke donijeti odluku o isključenju.

Protiv ovako donesene odluke o isključenju član se može žaliti Sudu časti Stranke u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Sud časti je dužan odlučiti o žalbi u roku od 30 dana.

Član 21.

Odluke o isključenju moraju biti u pisanom obliku, obrazložene sa poukom o žalbi i u pravilu se dostavljaju preporučenom pošiljkom.

Protiv odluke o isključenju član može, u roku od 30 dana od dana dostavljanja, izjaviti žalbu Sudu časti Stranke koji je dužan o žalbi odlučiti u roku od 60 dana.

Odlučujući po žalbi Sud časti Odluku o isključenju može potvrditi, ukinuti ili vratiti na ponovno odlučivanje.

Do konačnosti odluke o izrečenoj mjeri, prava i obaveze člana miruju.

Odluka Suda časti Stranke je konačna.

Član 22.

Isključeni član može podnijeti zahtjev za ponovno primanje u članstvo.

Zahtjev se podnosi Predsjedništvu Stranke uz prethodno mišljenje općinskog odbora.

Zahtjev za ponovni prijem ne može se podnijeti prije isteka roka od godinu dana od dana donošenja konačne odluke o isključenju.

Predsjedništvo Stranke dužno je u roku od 60 dana donijeti odluku o zahtjevu za ponovni prijem.

Članak 23.

Postupak utvrđivanja odgovornosti člana za povrede odredbi ovoga Statuta provodi i izriče mjere Nadzorni odbor.

Postupak pred Nadzornim odborom pokreće se pisanim podneskom drugih tijela Stranke.

Za utvrđenu odgovornost za povrede ovoga Statuta, Nadzorni odbor može izreći opomenu, privremeno oduzimanje prava na obnašanje određene ili svih stranačkih dužnosti do dvije godine odnosno mjeru isključenja iz stranke.

Protiv akata Nadzornog odbora donesenih u prvom stupnju član može uložiti žalbu Sudu časti Stranke.

Odluka Suda časti Stranke je konačna.