Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

STATUT Posavske stranke

Indeks Članka

IV. USTROJSTVO STRANKE

Član 24.

Stranka se ustrojava i djeluje po teritorijalnom načelu.

Članstvo Stranke teritorijalno se organizira u slijedeće osnovne oblike:

- Središnja tijela stranke;

- Županijske (Kantonalne)/regionalne organizacije;

- Općinske organizacije;

- Temeljne organizacije;

U mjestima, općinama i županijama/kantonima odnosno regijama gdje nisu formirane organizacije Stranke djeluju povjerenici, odnosno povjerenstva.

Članak 25.

Temeljna organizacija Stranke je ogranak.

Ogranak se, u pravilu, ustrojava na razini mjesne samouprave u kojoj djeluje najmanje pet članova.

Temeljni ogranak djeluje u sastavu općinske organizacije na čijem području je ustrojen.

Odluku o ustrojavanju ogranka donosi mjerodavni općinski odbor Stranke kada se ispune uvjeti za to.

Ogrankom upravljaju članovi neposredno odnosno putem izabranih tijela.

Tijela ogranka su: Skupština koju čine svi članovi ogranka i Izvršni odbor.

Izvršni odbor čine predsjednik i 4 do 10 članova koje na vrijeme od četiri godine bira i razrješuje skupština ogranka.

Izvršni odbor iz svog sastava bira potpredsjednika i tajnika.

Članak 26.

Na području općine utemeljuje se i djeluje općinska organizacija Stranke.

Općinskom organizacijom članovi Stranke upravljaju neposredno odnosno putem svojih predstavnika u izabranim tijelima organizacije.

Tijela općinske organizacije su: Skupština, Općinski odbor, Predsjedništvo i Nadzorni odbor općinske organizacije Stranke.

Općinski odbor čine predstavnici ogranaka, odnosno članova Stranke s područja odnosne jedinice lokalne samouprave ukoliko nisu formirani ogranci, izabrani na Skupštini općinske organizacije Stranke.

Općinski odbor čine predsjednik i 8 do 20 članova koje na vrijeme od četiri godine izabire i razrješava Skupština općinske organizacije Stranke.

Općinski odbor iz svog sastava izabire do dva dopredsjednika te imenuje tajnika općinske organizacije Stranke.

Predsjedništvo općinske organizacije Stranke čine predsjednik, dopredsjednici i tajnik općinske organizacije Stranke.

Nadzorni odbor općinske organizacije Stranke čine predsjednik i dva do četiri člana koje na vrijeme od četiri godine izabire i razrješava Skupština općinske odnosno gradske organizacije Stranke.

Način rada tijela općinske odnosno gradske organizacije Stranke bliže se uređuje aktima Glavnog odbora Stranke i poslovnikom koji donosi Općinski odbor Stranke.

Članak 27.

Na području županije (kantona) ili regije utemeljuje se i djeluje županijska/kantonalna odnosno regionalna organizacija Stranke.

Županijskom/kantonalnom odnosno regionalnom organizacijom upravljaju članovi putem svojih predstavnika u izabranim tijelima organizacije.

Tijela županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije su: Skupština, Županijski/Kantonalni odbor, Predsjedništvo i Nadzorni odbor županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije.

Županijski/kantonalni odnosno regionalni odbor županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke čine predstavnici općinskih organizacija Stranke izabrani na Skupštini županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke.

Županijski/kantonalni odnosno regionalni odbor Stranke čine predsjednik i 10 do 30 članova koje na vrijeme od četiri godine izabire i razrješava Skupština županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke.

Županijski/kantonalni odnosno regionalni odbor Stranke iz svog sastava izabire do dva dopredsjednika te imenuje tajnika županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke.

Predsjedništvo županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke čine predsjednik, dopredsjednici i tajnik županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke.

Nadzorni odbor županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke čine predsjednik i dva do četiri člana koje na vrijeme od četiri godine bira i razrješava Skupština županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke.

Način rada tijela županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije bliže se uređuje aktima Glavnog odbora Stranke i poslovnikom koji donosi županijski/kantonalni odnosno regionalni odbor.

Članak 28.

Općinska i županijska/kantonalna odnosno regionalna organizacija se osniva kada Predsjedništvo Stranke ocijeni da su stvoreni potrebni uvjeti za njihovo djelovanje.

U pripremi osnivanja, Predsjedništvo Stranke imenuje povjerenika Stranke za područje određene jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave koji obavlja pripremne radnje potrebne za osnivanje organizacije i formiranje njezinih tijela u rokovima koje utvrđuje Predsjedništvo Stranke.

U obavljanju svojih poslova, povjerenik Stranke u odnosu na članove Stranke s odnosnog područja ima ovlaštenja predsjedništva Općinskog odbora općinske organizacije Stranke odnosno Županijskog/Kantonalnog odnosno regionalnog odbora županijske organizacije Stranke.

Za svoj rad i izvršenje povjerene mu zadaće Povjerenik odgovara Predsjedništvu Stranke.

Članak 29.

Predsjedništvo Stranke može donijeti odluku o raspuštanju tijela Stranke na razini ogranka, općinske ili županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije ukoliko:

- postupaju suprotno Programu, Statutu ili odlukama tijela Stranke;

- opstruiraju rad i aktivnosti i politiku Stranke;

- nesavjesno i nezakonito financijski posluju;

- postignu izrazito loše izborne rezultate.

U slučaju iz prethodnog stavka, Predsjedništvo stranke imenuje povjerenika Stranke radi obavljanja poslova iz članka 28.

Povjerenik Stranke je dužan pripremiti izborno zasjedanje skupštine ogranka, općinskog odnosno županijskog/kantonalnog odnosno regionalnog odbora te ih održati u pravilu najkasnije u roku od 90 dana od dana raspuštanja tijela, odnosno u rokovima koje odredi Predsjedništvo Stranke.

Članak 30.

U sastavu organizacija Stranke na svim razinama ustroja i organizacije, kao zasebne organizacijske cjeline, mogu se utemeljiti i djelovati i organizacije žena i organizacije mladih. U rad Organizacije mladih mogu se uključiti članovi Stranke u dobi od 18 do 30 godina.

Odluku o utemeljenju organizacije žena odnosno organizacije mladih donosi odbor organizacije u kojoj se ista ustrojava.

Tijela organizacije žena odnosno organizacije mladih su skupština i odbor.

Za ustroj i djelovanje organizacije žena odnosno organizacije mladih važe načela organizacije i djelovanja Stranke utvrđena ovim Statutom.