Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

STATUT Posavske stranke

Indeks Članka

V. UPRAVLJANJE STRANKOM

Članak 31.

Strankom upravljaju članovi Stranke neposredno odnosno putem svojih zastupnika u upravnim tijelima Stranke.

a - Upravna tijela Stranke

Članak 32.

Središnja tijela Stranke su:

1. Sabor

2. Predsjednik

3. Glavni odbor

4. Predsjedništvo

5. Nadzorni odbor

6. Sud časti.

1. Sabor Stranke

Članak 33.

Sabor Stranke je najviše tijelo odlučivanja u Stranci.

Sabor čine izaslanici koji su izabrani u općinskim organizacijama Stranke, Predsjednik Stranke, članovi Glavnog odbora Stranke, članovi Nadzornog odbora Stranke, svi predstavnici Stranke u predstavničkim tijelima i u tijelima izvršne vlasti na svim razinama te predstavnici Organizacije žena i Organizacije mladih.

Izbor izaslanika vrši se prema odluci Glavnog odbora Stranke, po osnovu registriranog broja članova općinskih organizacija, broju registriranih birača po pojedinim općinama i izbornih rezultata ostvarenih na izborima koji su prethodili održavanju izbornog sabora.

U Saboru Stranke moraju biti zastupljene sve općinske organizacije, odnosno povjerenstva.

Odluka Glavnog odbora kojom se utvrđuje ukupan broj članova Sabora objavljuje se najkasnije 15 dana prije održavanja Sabora.

Članak 34.

Izborni Sabor se održava jednom u četiri godine, najkasnije 30 dana od dana kada ističe mandat organima Stranke izabranim na prethodnom Saboru.

U razdoblju između dva izborna zasjedanja Sabor zasjeda prema potrebi.

Zasjedanje Sabora saziva predsjednik Stranke na svoju inicijativu, po odluci Glavnog odbora ili kada to zatraži najmanje trećina općinskih organizacija.

Sabor može pravovaljano odlučivati ukoliko je zasjedanju nazočna većina izabranih zastupnika. Sabor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Rad Sabora bliže se uređuje poslovnikom kojeg Sabor donosi na svakom od svojih zasjedanja.

Radom Sabora rukovodi, do izbora radnog rukovodstva, Predsjednik Stranke.

Sabor Stranke obavezno se održava u roku od šest mjeseci od trenutka kada bilo koje tijelo Stranke koje je birao Sabor, iz bilo kojeg razloga, prestane obavljati funkciju na koju je izabrano.

Član 35.

Sabor se saziva najmanje dva mjeseca prije njegovog održavanja.

Plan rada i prijedlozi dokumenata dostavljaju se izaslanicima najkasnije mjesec dana prije održavanja Sabora.

Član 36.

Sabor Stranke raspravlja i odlučuje o najbitnijim pitanjima ustrojstva i djelovanja stranke, a osobito:

- donosi i mijenja Program i Statut Stranke;

- donosi odluke o prijedlozima upućenim Saboru;

- donosi odluke, deklaracije, rezolucije i druge akte iz svoje nadležnosti;

- raspravlja i odlučuje o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika, Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Predsjedništva Stranke između dva sabora;

- bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dva dopredsjednika Stranke, članove Nadzornog odbora Stranke i članove Suda časti Stranke;

- odlučuje o udruživanju sa drugim političkim organizacijama, ako se time stvara nova stranka;

- odlučuje o prestanku rada Stranke;

- odlučuje o raspodjeli imovine u slučaju prestanka rada Stranke;

- odlučuje o statutarnim prigovorima organa na odluke donesene između dva sabora;

- donosi poslovnik o radu Sabora Stranke;

- razmatra druga pitanja vezana za djelovanje Stranke.

Član 37.

Izbor predsjednika i dopredsjednika Stranke te članova Nadzornog odbora i Suda časti vrši se tajnim glasanjem između kandidata koji su prihvatili kandidaturu, a na osnovu provedene procedure evidentiranja i kandidiranja za organe Stranke.

Najmanje jedna petina registriranih/verificiranih izaslanika može i na samom Saboru da podnese dopunski prijedlog kandidata za predsjednika ili dopredsjednika, a najmanje jedna desetina delegata za člana Nadzornog odbora Stranke.

Za dopredsjednike, članove Nadzornog odbora Stranke i članove Suda časti Stranke izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova u skladu sa Poslovnikom.

2. Predsjednik Stranke

Članak 38.

Predsjednik Stranke predstavlja, zastupa i rukovodi Strankom.

Predsjednika i dva dopredsjednika Stranke bira Sabor Stranke na vrijeme od četiri godine po postupku utvrđenom poslovnikom zasjedanja Sabora.

Kandidate za predsjednika Stranke predlaže Glavni odbor Stranke ili najmanje jedna petina delegata Sabora Stranke.

Za predsjednika Stranke izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih izaslanika Sabora.

Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbor se ponavlja između dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Izabran je kandidat koji u drugom krugu glasanja dobije više glasova.

Članak 39.

Predsjedniku i dopredsjednicima Stranke može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje su izabrani pod uvjetima i na način ovim Statutom predviđen za članove Predsjedništva.

Ako predsjedniku Stranke prestane dužnost između dva izborna zasjedanja Sabora, Glavni odbor Stranke imenovat će vršitelja dužnosti predsjednika Stranke koji dužnost predsjednika obnaša do sljedećeg izbornog Sabora Stranke.

Članak 40.

Predsjednik Stranke:

- predstavlja i zastupa Stranku u javnom, političkom životu i pravnom prometu, u skladu sa zakonima, Statutom i Programom Stranke;

- osigurava jedinstvo djelovanja svih organa Stranke;

- nadležnim tijelima Stranke predlaže akte stranačke politike, usklađuje djelatnost stranačkih tijela i osigurava provođenje akata tijela Stranke;

- saziva Sabor Stranke i potpisuje njegove akte;

- saziva, prema potrebi, predsjednike županijskih/kantonalnih odnosno regionalnih i općinskih organizacija radi dogovaranja o mjerama efikasnijeg provođenja politike Stranke;

- Glavnom odboru predlaže kandidate za članove Predsjedništva Stranke te imenovanje i razrješenje Glavnog tajnika Stranke;

- saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva i potpisuje njegove akte;

- Predsjedništvu Stranke predlaže odluke o osnivanju teritorijalnih organizacija stranke te njihovom raspuštanju kao i imenovanje povjerenika Stranke u tim slučajevima;

- Predsjedništvu Stranke predlaže potvrđivanje ili izmjenu liste kandidata za predstavnička tijela vlasti koju je predložio županijski/kantonalni, regionalni odnosno općinski odbor Stranke;

- u ime Stranke neposredno ili putem drugog dužnosnika Stranke koga ovlasti (glasnogovornika ili Glavnog tajnika Stranke) daje službene izjave i priopćenja za javnost te obavlja druge poslove vezane uz odnose s javnošću i suradnju sa sredstvima javnog priopćavanja;

- u hitnim slučajevima može donijeti odluke iz nadležnosti Predsjedništva Stranke koju je dužan podnijeti na odobrenje Predsjedništvu Stranke na prvoj narednoj sjednici;

- obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i poslovnikom tijela kojima predsjedava.

Za svoj rad Predsjednik Stranke je odgovoran Saboru Stranke.

U ostvarivanju svoje odgovornosti Predsjednik Stranke podnosi Saboru izvješća o svom radu i radu tijela Stranke te Stranke u cjelini u razdoblju između dva zasjedanja Sabora Stranke.

Između dva zasjedanja Sabora Stranke Predsjednik podnosi izvješća o svom radu i radu tijela Stranke Glavnom odboru Stranke prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 41.

Predsjedniku Stranke u radu pomažu dopredsjednici Stranke, koji ga u slučaju njegove spriječenosti privremeno zamjenjuju.

Predsjednika Stranke zamjenjuje dopredsjednik Stranke kojeg odredi predsjednik, odnosno Predsjedništvo Stranke ukoliko to Predsjednik nije u mogućnosti učiniti.

3. Glavni odbor Stranke

Članak 42.

Glavni odbor Stranke čine izabrani članovi i članovi po dužnosti.

Članovi Glavnog odbora su predsjednik Glavnog odbora te pored članova iz stavka 3. ovog članka i članovi koje, po načelu razmjerne zastupljenosti, biraju skupštine županijskih/kantonalnih odnosno regionalnih organizacija Strankevodeći računa o teritorijalnoj, nacionalnoj, socijalnoj, spolnoj i starosnoj zastupljenosti članova Stranke.

Svi članovi predsjedništva, predsjednici županijskih/kantonalnih odnosno regionalnih organizacija Stranke, predsjednica organizacije žena, predsjednik organizacije mladih te svi predstavnici Stranke u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti na svim razinama, članovi su Glavnog odbora po dužnosti.

Natpolovičnu većinu članova Glavnog odbora moraju činiti izabrani članovi.

U vremenu između dva zasjedanja Sabora, a ovisno o potrebi uvjetovanoj razvojem i širenjem Stranke, Glavni odbor je ovlašten u svoj sastav uključiti (kooptirati) do 30% novih članova u odnosu na broj izabranih članova na Saboru Stranke.

Predsjednika i članove Glavnog odbora opoziva Sabor Stranke po postupku njihova izbora ukoliko ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obaveze ili postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i politici koju je utvrdio Sabor Stranke, a u slučaju teže povrede stranačkih obaveza na način reguliran odredbama o radu Suda časti, a za čega inicijativu o pokretanju postupka pred Sudom časti može dati samo Predsjedništvo Stranke.

Članovi Glavnog odbora Stranke biraju se na period od četiri godine.

Članak 43.

Glavni odbor Stranke je najviše tijelo Stranke između dva zasjedanja Sabora Stranke.

Glavni odbor:

- bira i razrješava dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Glavnog odbora, te glavnog tajnika Stranke kao i članove drugih tijela, u skladu sa ovim Statutom;

- donosi odluku o sazivanju Sabora Stranke;

- daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove Stranke;

- na temelju Statuta i programske deklaracije daje smjernice za rad Stranke, odnosno njezinih tijela i organizacija;

- utvrđuje listu kandidata za članove u tijelima i za dužnosnike koje bira Sabor;

- utvrđuje liste kandidata za Parlament BiH i parlamente entiteta, te kandidate za tijela izvršne vlasti na razini entiteta i na državnoj razini i liste kandidata za dužnosnike Stranke;

- u slučaju prestanka dužnosti predsjednika Stranke između dva izborna zasjedanja Sabora, imenuje vršitelja dužnosti predsjednika Stranke koji dužnost predsjednika obnaša do sljedećeg izbornog Sabora Stranke;

- upravlja imovinom Stranke i razmatra i utvrđuje financijske planove i izvještaje, te izvještaje o poslovnoj politici Stranke;

- odlučuje o osnivanju glasila i drugih izdanja;

- donosi odluku o formiranju Kolegija, stručnih službi, osnivanju poduzeća, fondova kao i osnivanju drugih oblika djelovanja Stranke;

- donosi izmjene i dopune akata iz nadležnosti Sabora koji imaju karakter privremenih, do zasjedanja Sabora;

- brine o provođenju usvojenih dokumenata i odluka Sabora;

- odlučuje o suradnji s drugim političkim strankama u zemlji i inozemstvu;

- analizira rad izabranih kandidata u organima vlasti i daje smjernice za njihov rad;

- donosi Poslovnik o svom radu i druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti;

- donosi odluke o počasnim članovima;

- donosi odluku o članarini;

- donosi Izborni program i strategiju;

- odlučuje o formiranju interesnih oblika organiziranja Stranke;

- obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim aktima Stranke.

Članak 44.

Sjednice Glavnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Sjednicu Glavnog odbora saziva i vodi predsjednik Glavnog odbora na svoju inicijativu ili kada to zatraži Predsjednik, Predsjedništvo Stranke ili najmanje trećina članova Glavnog odbora.

U iznimnim slučajevima sjednicu Glavnog odbora može voditi od predsjednika Glavnog odbora ovlašteni potpredsjednik Glavnog odbora.

Glavni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je na zasjedanju nazočna većina njegovih članova. Glavni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Rad Glavnog odbora bliže se uređuje njegovim poslovnikom.

4. Predsjedništvo Stranke

Članak 45.

Predsjedništvo Stranke je izvršno tijelo Glavnog odbora Stranke.

Predsjedništvo Stranke čine predsjednik Stranke, dva dopredsjednika Stranke, predsjednik Glavnog odbora Stranke i Glavni tajnik te predsjednica organizacije žena i predsjednik organizacije mladih po dužnosti te 6 do 9 članova koje biraju županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije.

Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine.

Predsjednik Stranke je po položaju predsjednik Predsjedništva Stranke.

Članak 46.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Predsjedništva Stranke mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani od strane tijela koje ih je izabralo.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Predsjedništva Stranke mogu biti opozvani ako:

- ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obaveze;

- postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i politici koju se utvrdili Sabor i Glavni odbor Stranke. Postupak opoziva mogu pokrenuti i predsjednik ili Predsjedništvo Stranke.

O opozivu izabranih članova Predsjedništva odlučuje Glavni odbor Stranke.

Članak 47.

Predsjedništvo Stranke:

- neposredno provodi politiku stranke;

- osigurava provođenje akata i politike koje su utvrdili Sabor i Glavni odbor Stranke;

- izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnosti korištenja tih sredstava, te donosi provedbene odluke;

- na prijedlog Predsjednika Stranke donosi odluke o osnivanju teritorijalnih organizacija stranke te njihovom raspuštanju kao i imenovanju povjerenika Stranke u tim slučajevima;

- razmatra pitanja iz oblasti unutarnjih, organizacijskih i kadrovskih rješenja i odgovorno je za efikasno izvršavanje profesionalnih obaveza za potrebe Stranke;

- na prijedlog Predsjednika Stranke potvrđuje i mijenja liste kandidata za predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave koju je predložio općinski odnosno županijski/kantonalni odnosno regionalni odbor Stranke;

- određuje osobu koja zamjenjuje Predsjednika Stranke u slučaju njegove spriječenosti;

- na prijedlog Glavnog tajnika imenuje tajnike za pojedine grupe poslova;

- odlučuje o zaključivanju pravnih poslova u ime Stranke;

- usklađuje rad organizacijskih oblika i tijela Stranke te organizira djelovanje Stranke u cjelini;

- organizira i usklađuje suradnju s drugim organizacijama;

- uređuje i organizira nakladničku i informativnu djelatnost Stranke;

- utvrđuje organizaciju obavljanja stručnih poslova Stranke i u svezi s tim donosi potrebne akte;

- utvrđuje izgled članske iskaznice;

- obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Glavni odbor odnosno koje zahtijeva redovno funkcioniranje Stranke ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Članak 48.

Predsjedništvo Stranke radi i odlučuje na sjednicama.

Predsjedništvo Stranke zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Predsjedništvo Stranke saziva predsjednik Stranke, odnosno osoba koja ga zamjenjuje, po svojoj odluci ili kada to zatraži trećina članova Predsjedništva.

Predsjedništvo Stranke odlučuje većinom glasova svojih članova. O poslovnom redu na sjednici kao i drugim pitanjima Predsjedništvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

5. Nadzorni odbor Stranke

Članak 49.

Radi zaštite zakonitosti djelovanja i pravilnosti poslovanja Stranke osniva se Nadzorni odbor Stranke.

Odbor ima predsjednika i četiri člana koje bira Sabor Stranke na vrijeme od četiri godine.

Član Odbora ne može istodobno biti i član Glavnog odbora te Predsjedništva Stranke.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Stranke mogu biti opozvani pod uvjetima opoziva članova Predsjedništva Stranke.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ukoliko je na zasjedanju nazočna većina članova, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 50.

Nadzorni odbor Stranke nadležan je za kontrolu:

- provođenja općih akata i odluka tijela Stranke;

- zakonitog, odgovornog i gospodarski svrsishodnog raspolaganja sredstvima i

- pravilnosti materijalnog i financijskog poslovanja.

Članak 51.

Nadzorni odbor Stranke ima pravo i obavezu o uočenim pojavama i svom mišljenju izvijestiti Sabor Stranke, Glavni odbor Stranke te tijelo na koje se izvješće odnosi.

Tijelo kome je izvješće upućeno obavezno ga je razmotriti, utvrditi svoje stanovište i poduzeti mjere na koje je ovlašteno, radi uklanjanja uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takvih mjera.

O svom djelovanju i rezultatima nadzora Odbor izvještava Sabor.

6. Sud časti Stranke

Članak 52.

Sud časti Stranke ima predsjednika i četiri člana koje na vrijeme od četiri godine bira i razrješava Sabor Stranke.

Članovi Glavnog odbora, Predsjedništva i Nadzornog odbora Stranke ne mogu istodobno biti i članovi Suda časti Stranke.

Sud časti Stranke provodi postupak i odlučuje o povredama obaveza utvrđenih ovim Statutom te primjenjuje mjere utvrđene ovim Statutom.

Sud časti pravovaljano odlučuje ukoliko je na sjednici nazočna većina članova a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

b - Radna tijela

Članak 53.

Dio zadaća iz svog djelokruga rada Glavni odbor i Predsjedništvo Stranke mogu povjeriti stalnim i povremenim radnim tijelima.

Odlukom o ustanovljenju radnih tijela utvrđuje se njihov djelokrug rada.

Na radno tijelo se ne može prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim Statutom povjerena tijelu koje ih je osnovalo.

Članak 54.

U okviru svog djelokruga rada stalna radna tijela:

- prate stanje i razmatraju pitanja u području za koje su osnovana;

- predlažu mjere i aktivnosti usmjerene unapređenju stanja i programa djelovanja;

- organiziraju izvršavanje programa i drugih zadaća u području za koje su ustanovljena;

- obavljaju i druge poslove koje im svojom odlukom povjeri tijelo koje ih je osnovalo.

c - Glavni tajnik Stranke

Članak 55.

Glavni tajnik Stranke organizira i odgovara za:

- stručno i tehničko pripremanje sjednica tijela Stranke;

- izvršavanje odluka tijela Stranke;

- obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela Stranke.

U ostvarivanju svojih zadaća Glavni tajnik:

- potpisuje dokumente njegovog materijalnog i financijskog poslovanja;

- priprema prijedloge financijskih i drugih dokumenata;

- obavlja i druge poslove što mu ih povjere Glavni odbor, Predsjednik Stranke, Predsjedništvo i druga tijela Stranke;

- Predsjedništvu Stranke predlaže imenovanje tajnika za pojedine grupe poslova.

O svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe Stranke Glavni tajnik izvještava Glavni odbor, Predsjednika Stranke i Predsjedništvo Stranke na njihov zahtjev, a najmanje jednom godišnje.

Članak 56.

Glavnog tajnika Stranke imenuje na prijedlog Predsjednika Stranke Glavni odbor bez natječaja na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost.

Svoju dužnost Glavni tajnik može obavljati profesionalno. Odluku o profesionalizaciji obavljanja poslova tajnika donosi Predsjedništvo Stranke.

Za Glavnog tajnika može biti imenovana osoba koja je svojim radnim, stručnim i javnim djelovanjem dokazala svoju opredijeljenost za Statutom određene ciljeve Stranke, kao i potrebno stručno znanje i sposobnost uspješnog organiziranja i djelotvornog rukovođenja organizacijom, i koja po tome uživa ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje.

Članak 57.

Za svoje djelovanje Glavni tajnik je odgovoran Glavnom odboru.

Glavni tajnik može podnijeti ostavku ili biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Glavni tajnik može biti razriješen iz razloga utvrđenih za opoziv članova Predsjedništva Stranke ili iz drugih zakonom predviđenih razloga.