Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

STATUT Posavske stranke

Indeks Članka

VII. IMOVINA, STICANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA STRANKE

Članak 61.

Financijska politika Stranke se zasniva na slijedećim načelima:

- financijska politika je sastavni dio ukupne politike Stranke;

- svrha financijske politike Stranke je da osigura materijalnu osnovu stranačkih akcija i političku suverenost Stranke, kako u odnosu na pojedince i grupe tako i u odnosu na državu;

- nitko nema pravo, ni pojedinac ni organ, da obavlja takve financijske transakcije koje bi ugrozile neovisnost Stranke ili je dovele u poziciju pružanja političkih koncesija;

- u Stranci se ne mogu kupovati funkcije i položaj, svi su članovi ravnopravni, neovisno o njihovoj privatnoj materijalnoj moći, i pod istim uvjetima su im dostupne sve funkcije u Stranci.

Materijalnu osnovu djelovanja Stranke čine nekretnine, pokretnine i prava uključena u imovinu Stranke.

Za postizanje ciljeva svoga postojanja i zadaća utvrđenih programima Stranka pribavlja financijska sredstva:

- iz sredstava članarine;

- iz sredstava proračuna političko teritorijalnih jedinica namijenjenih za financiranje Stranke temeljem članstva pripadnika Stranke u predstavničkim tijelima ovih jedinica;

- mjesečnim izdvajanjem 3% iz plaće javnih i političkih dužnosnika Stranke;

- iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću;

- od dotacija, darovanja i drugih dobrovoljnih priloga;

- iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Listu dužnosnika Stranke iz podstavka 3. prethodnog stavka utvrđuje Predsjedništvo Stranke posebnom odlukom.

Članak 62.

Stranka je neprofitna pravna osoba.

Ako obavljanjem svoje djelatnosti Stranka ostvari dobit, ona će se koristiti za unapređenje djelatnosti Stranke u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Član 63.

Dobrovoljne priloge, darove i dotacije, Stranka prihvata ako se time neće kompromitirati.

Za davanje izjava o prihvatu nadležno je rukovodstvo organizacije u kojoj je dobrovoljni prilog, dar ili dotacija učinjena, a ako se radi o nekretninama, Glavni odbor Stranke.

Članak 64.

Svojom imovinom Stranka upravlja sukladno propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija te aktima tijela Stranke.