Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

Programska deklaracija PS

Indeks Članka

II. CILJEVI POSAVSKE STRANKE

Svrha slobodnog osnivanja političke stranke pod imenom Posavska stranka (PS) kao izraza demokratskoga višestranačkog sustava je okupljanje, angažiranje i političko djelovanje građana u skladu s ciljevima utvrđenima ovim Programom, Statutom i programima svekolikog napretka regije Bosanske Posavine, te oblikovanja i izražavanja političkih, socijalnih, gospodarskih, nacionalnih, kulturnih, obrazovnih i ekoloških uvjerenja i ciljeva te drugih interesa stanovnika ovoga područja, unutar Bosne i Hercegovine, s ciljem povećanja kvalitete življenja na području Bosanske Posavine.

Ciljeve svoga političkog djelovanja stranka izražava poticanjem, potporom i poduzimanjem aktivnosti kojima se osigurava:

- policentričan, ravnomjeran, skladan i održivi razvoj suverene i cjelovite Bosne i Hercegovine kao demokratske države ravnopravnih građana i naroda koji u njoj žive;

- afirmacija antifašizma kao civilizacijske tekovine suvremenog svijeta;

- izgradnja društvene, ekonomske i političke podloge za unapređivanje lokalne samouprave i uravnoteženje regionalnog razvoja;

- gospodarski, kulturni i svaki drugi napredak Bosanske Posavine kao zemljopisne, kulturne, povijesne, tradicijske i gospodarske cjeline na dobrobit i u interesu svih njenih građana, te oblikovanje i provođenje politike regionalnog razvoja kojom se to ostvaruje;

- decentralizacija državnih nadležnosti od lokalnog i regionalnog interesa koje primjenom načela supsidijarnosti pripadaju jedinicama lokalne i regionalne samouprave te pripadajućih financijskih sredstava za njihovo izvršavanje;

- jačanje suradnje među općinama u Bosanskoj Posavini i zajedničko djelovanje na realizaciji projekata od zajedničkog interesa te uključivanje Bosanske Posavine u procese jačanja prekogranične suradnje i europskih integracija;

- uspostava održivog privrednog razvoja, uz ravnomjeran razvitak gradskih i seoskih područja ;

- aktiviranje vlastitih razvojnih potencijala u pokretanju razvoja koji otvara perspektive osobito mladim naraštajima, stvara preduvjete za održivi povratak raseljenih osoba i zaustavljanje iseljavanja, osobito stručne radne snage;

- promicanje vrednota povijesne, kulturne i tradicijske baštine Bosanske Posavine;

- očuvanje kulturnog, socijalnog i regionalnog identiteta Bosanske Posavine;

- racionalizacija i modernizacija javne uprave radi osuvremenjivanja njezina djelovanja, povećanja djelotvornosti i smanjenja troškova;

- povećanje poduzetničke aktivnosti i smanjivanje nezaposlenosti;

- uspostava pravednog društva na načelima slobode, jednakosti, demokracije i solidarnosti, sa jednakom šansom pojedinca na život dostojan čovjeka;

- borba protiv svih vrsta diskriminacije i socijalne isključenosti, afirmacija rodne ravnopravnosti, zajamčenih prava ljudi na zdravstvenu i socijalnu sigurnost i zaštitu, obrazovanje, radna, porodična i druga prava;

- jačanje građanskih prava i sloboda emancipacijom građana i građanki od ekonomske, socijalne i kulturne podčinjenosti i inferiornosti, širenje tih sloboda i prava i eliminiranje ovisnosti građana i građanki od pojedinačnih ili grupnih ekonomskih moćnika;

- jačanje demokratskih oblika sudjelovanja građana u oblikovanju razvojne politike i odlučivanju o uvjetima vlastitog življenja;

- zaštita kulturne i prirodne baštine, te čovjekove okoline.

Stranka će svoj ciljeve i program ostvarivati pridržavajući se i poštujući :

- slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, očuvanje prirode i čovjekovog okoliša, demokratski višestranački sustav;

- privatno vlasništvo, tržišno gospodarstvo, nacionalne i vjerske slobode i prava, građanske slobode, ljudska prava, neovisnost pravosudnih institucija,

- sva druga demokratska postignuća o slobodama i pravima čovjeka i građanina kodificirana u Povelji UN i dokumentima izvedenim iz nje;