Posavska stranka

VOLIM SVOJU POSAVINU!

ps izbori 2018 banner 728X90

Programska deklaracija PS

Indeks Članka

V. REGIONALNA RAZVOJNA POLITIKA I REGIONALNA SAMOUPRAVA
(Bosna i Hercegovina pravedna i funkcionalna država)

Bosna i Hercegovina je, sa sadašnjim državnim uređenjem koje ne postoji nigdje u svijetu, potpuno nefunkcionalna, bilo da se radi o unutrašnjoj teritorijalnoj organizaciji, razinama vlasti ili državnoj administraciji. Državni aparat u Bosni i Hercegovini ne odgovara potrebama ove zemlje i njenih građana, prevelik je, nedjelotvoran i preskup. Nedovoljno ili nejasno definirane nadležnosti pojedinih razina vlasti kočnica su izgradnje države. Postojeći sustavi agencija za državne službenike nisu osigurali prijem u državnu službu bez miješanja političara, dovoljnu kvalificiranost zaposlenih u državnoj upravi, njihovu političku nepristranost i nekorumpiranost.

Neprihvatljivo je da se političari izvan legalnih institucija vlasti bave ključnim reformskim pitanjima države i društva. Tako su sami sebe instalirali u političku oligarhiju koja prosuđuje o budućnosti zemlje, a da za istu tu budućnost nisu odgovorni. To se mora hitno zaustaviti. Odgovornost za reforme nisu izabrana izvršna, zakonodavna i sudska vlast. Oni imaju legitimitet za odluke o reformama i legalne instrumente za njihovo provođenje. U raspravu u ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine, pored parlamenata, uključiti stručne, naučne i druge relevantne institucije, te nevladin sektor čija se riječ do sada nije dovoljno čula niti uvažavala.

Polazeći od spoznaje da je regija povoljan teritorijalan okvir oblikovanja razvojne politike, a regionalna razvojna politika kojom se osigurava uravnoteženi razvitak cjelokupnog državnog područja bitan element prevladavanja zaostajanja Bosanske Posavine i drugih slabo razvijenih područja, Posavska stranka ističe:

- značenje regionalizacije i regionalne razvojne politike

Regija je optimalna teritorijalna razina na kojoj se konzistentnije uspostavljaju zakonitosti razvitka i uočavaju interakcije i gdje se lakše uspostavlja zajedništvo koje se na višim razinama uopćava, a na nižim gubi. S toga se teritorijalnog okvira omogućava održavanje razvojne ravnoteže i uspješnost kontakata općih i pojedinačnih interesa. Regionalni okvir je prikladna forma za uspješno povezivanje društvenoga, gospodarskog i prostornog planiranja, te odgovarajući planski i razvojni okvir za javne službe u području obrazovanja, sporta, prometa, zapošljavanja i dr.

Brojna znanstvena istraživanja i praksa razvijenih fleksibilnih gospodarstava potvrđuju da je korištenje regionalnih razvojnih resursa valjana osnovica nacionalnih strategija razvoja, rasta zaposlenosti i blagostanja.

Bosna i Hercegovina je mala zemlja što zahtijeva mobilizaciju svih njenih resursa s ciljem postizanja nacionalne konkurentnosti i blagostanja u zemlji. U tom sklopu neophodno je omogućiti razvoj svih regija te smanjiti regionalnu neravnotežu. Uloga regionalne razvojne politike je u tome da omogući svim regijama da ostvare svoj potencijal i iskoriste mogućnosti za svoj održiv razvoj. Bosna i Hercegovina dužna je skrbiti o ravnomjernom razvitku svih svojih područja te pomagati razvitak manje razvijenih područja.

Regionalizacija stimulira ekonomski razvoj čineći regionalne vlasti odgovornima za stvaranje odgovarajuće poduzetničke klime za pokretanje novih poslova u regiji i porast nedostajućih financijskih sredstava namijenjenih razvoju. Regionalizacija pridonosi većoj ekonomskoj učinkovitosti na način koji odražava želje lokalnog stanovništva njihovim uključivanjem u mehanizam pripreme i provedbe razvojnih programa te jačanjem duha suradnje u tom procesu.

Regionalizacija revitalizira gospodarski i kulturalni život regije i time sprječava odliv intelektualne elite u veće centre i druge razvijenije sredine.

Upravo stoga regionalizacija je proces promoviran, potican i podržavan od strane europskih institucija koje vode proces europske integracije, dio je strategije pristupanja Europskoj uniji odnosno pretpostavka korištenja njezinih sredstava koncentriranih u njezinim fondovima.

- značenje procesa decentralizacije

Lokalna i regionalna samouprava bolje razumije potrebe ljudi od centralizirane države. Stoga se sukladno načelu supsidijarnosti kao jednom od temeljnih načela konstituiranja nove Europe, obavljanje određenih poslova povjerava onoj najnižoj razini vlasti najbližoj građanima koja je to u stanju djelotvorno i ekonomično izvršavati, odnosno gdje će se raspoloživi resursi koristiti najučinkovitije i najekonomičnije te najbolje upravljati javnim službama na dobrobit građana. Ovo načelo temeljni je pokretački motiv i u procesu regionalizacije.

Decentralizirano upravljanje promovira sudjelovanje građana u upravljanju, bolje prepoznaje njihove potrebe i u stanju je bolje pronaći njima prihvatljiva rješenja, u mogućnosti je prilagoditi njihovo zadovoljenje prema lokalnim uvjetima i djelotvornije je u obavljanju službi kojima se te potrebe zadovoljavaju.

Decentralizacija se osobito nameće i kao cilj i kao sredstvo razvojne, a posebno regionalne razvojne politike. Tempo decentralizacije ovisi o razini razvijenosti i sposobnosti pojedinih područja da barem djelomično preuzmu upravljanje svojim razvojem .

- razvoj regionalne samouprave

Mogućnost, ali i uspjeh decentralizacije odnosno prijenosa nadležnosti na nižu razinu ovisi o sposobnosti jedinica te razine da djelotvorno izvršavaju povjerena ovlaštenja, prvenstveno ovisi o fiskalnom kapacitetu tih jedinica, te o raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima.

Postojeće administrativne granice u Bosni i Hercegovini neprirodne su i nefunkcionalne, nastale kao rezultat ratnih djelovanja i prvenstveno političkih podjela. Kao takve nedostatno su osposobljene za preuzimanje značajnijih decentraliziranih ovlaštenja i stoga bez mogućnosti vođenja razvojne politike koja zahtijeva regionalni obuhvat.

Posavska stranka se zalaže za novi regionalni ustroj Bosne i Hercegovine koji će odgovoriti naznačenim potrebama

Regije trebaju predstavljati jedinice regionalne samouprave, a pravo na samoupravu ostvarivati preko područnih predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog, jednakog i općeg biračkog prava. Područje regije treba odrediti posebnim zakonom na temelju gospodarskih, populacijskih, prostornih, prometnih, tradicijskih i kulturnih kriterija. One trebaju obavljati poslove od regionalnog značaja što se odnosi na: školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvitak, prometi prometnu infrastrukturu te planiranje i razvitak mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.

Općine i gradovi su jedinice lokalne samouprave. Njihovo se područje određuje zakonom. Organiziraju se na istim načelima bez posebnog statusa. Obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana: uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura, sport, zaštita potrošača, zaštita i unapređivanje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita.

Jedinice regionalne i lokalne samouprave imaju pravo, u okviru zakona, svojim statutima samostalno urediti unutarnje ustrojstvo i djelokrug svojih tijela.

Jedinice regionalne i lokalne samouprave imaju pravo na vlastite prihode kojima slobodno raspolažu u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, a područje i status glavnog grada treba urediti posebnim zakonom.

Odgovornost države je stvoriti stimulativne uvjete te odgovarajući okvir za regionalni razvoj. S druge strane, tijela regionalne i lokalne samouprave moraju sama preuzeti inicijativu i odgovornost za vlastiti razvoj i postati aktivni partneri u oblikovanju strategije i politike regionalnog razvoja. Tek regionalno povezivanje omogućava iskorištavanje svih potencijala koje Bosanska Posavina ima, a na koje nema dovoljno utjecaja.

Zamjena državnog centralizma regionalnim također je neprihvatljiva. Demokratski izabrana tijela trebaju osigurati razvoj i afirmaciju svih dijelova svoga područja. Sjedišta regionalnih institucija bili bi gradovi s područja regije prema vlastitim usporednim prednostima.

Regionalna samouprava treba biti oslonac lokalnoj samoupravi osobito u oblikovanju i ostvarivanju strategije i politike razvoja, a primjenom načela supsidijarnosti preuzimati samo one lokalne poslove koji nadilaze mogućnosti i kapacitete tih jedinica. Regionalna samouprava treba poticati i podupirati oblike suradnje jedinica lokalne samouprave te njihove zajedničke poduhvate u obavljanju javnih službi i zadovoljavanju razvojnih i drugih potreba.

Regionalna upravna tijela moraju biti racionalno ustrojena, stručno osposobljena, suvremeno opremljena i djelotvorna u izvršavanju povjerenih im zadaća.

Svjesni težine problema s kojim se suočavaju, privrženi svojoj domovini Bosni i Hercegovini i Bosanskoj Posavini kao svom zavičaju, članovi političke stranke "Posavska stranka" stavljaju svoje znanje, sposobnosti i energiju u funkciju oblikovanja i provođenja programa naznačenih ovim Programom, koji će pridonijeti prevladavanju tih problema razvojem Bosanske Posavine i Bosne i Hercegovine kao cjeline, te povećanju kakvoće življenja njenih stanovnika na ovom prostoru.

Predsjedatelj Osnivačke skupštine

____________________________
dipl. ecc. Ninoslav Sušilović