Na temelju članka 13. Zakona o političkim organizacijama (“Službeni list SRBiH” broj 27/91) Osnivačka skupština Posavske strane donijela je na zasjedanju održanom u Orašju, 14.04.2010. godine

S T A T U T

POSAVSKE STRANKE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Posavska stranka (u daljnjem tekstu: Stranka) politička je stranka osnovana radi političkog djelovanja u promicanju programa i aktivnosti usmjerenih ravnomjernom regionalnom razvoju Bosne i Hercegovine i ostvarivanju političkih načela i ciljeva utvrđenih ovim Statutom i Programom Stranke.

Članak 2.

Stranka djeluje pod nazivom: Posavska stranka.

U svom radu Stranka koristi i skraćenicu naziva: PS. Sjedište Stranke je u Orašju, a privremena adresa sjedišta 3. ulica 2g, Orašje. Stranka djeluje na području Bosne i Hercegovine.

Stranka ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u Registar političkih stranaka Bosne i Hercegovine sukladno propisima.

Za svoje obaveze Stranka odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 3.

Stranka ima svoj znak, zastavu i pečat.

Znak Stranke čini skraćenica naziva Stranke sljedećeg izgleda: Stilizirano slovo P crvene boje i stilizirano slovo S plave boje sa valovitim završetkom koji simbolizira rijeku Savu. Ispod slova P i S upisano je manjim slovima crne boje: POSAVSKA STRANKA. Slova su upisana Futura pismom.

Zastava Stranke je bijele boje u omjeru 2:1 sa znakom Stranke u središtu zastave.

Stranka ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm, uz čiji rub je ispisan naziv Stranke utvrđen ovim Statutom, a u središtu njezin znak.

Članak 4.

Stranku zastupa i predstavlja predsjednik Stranke, odnosno osobe koje ga temeljem ovog Statuta i odluke Predsjedništva Stranke, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuju.

Predsjednik Stranku zastupa bez ograničenja.

Članak 5.

Pod uvjetima utvrđenim zakonom, Stranka se može udružiti u druga domaća i međunarodna udruženja srodnih stranaka ukoliko time pridonosi postizanju ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Članak 6.

Radi odavanja javnog priznanja za rad na promicanju ciljeva postojanja Stranke te iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak Stranke, te poticanja na aktivnosti koje su tome usmjerene, Stranka dodjeljuje zvanje počasnog člana te druga javna priznanja.

Javna priznanja koja Stranka dodjeljuje, njihov izgled i oblik, kriteriji i postupak njihove dodjele uređuju se aktima koje donosi ovim Statutom ovlašteno tijelo.

Članak 7.

Rad Stranke i njezinih tijela je javan.

Javnost svog rada Stranka osigurava obavještavanjem članova Stranke o svim bitnim pitanjima djelovanja Stranke dostavom materijala za sjednice tijela Stranke i drugih informacija, javnim karakterom sjednica svojih tijela i obavještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja i drugim sredstvima javnog komuniciranja.

Iznimno javnost se može isključiti sa zasjedanja pojedinih tijela ukoliko odnosno tijelo ocijeni da bi javnost njihova rada u raspravi o unutarstranačkim pitanjima štetilo interesima Stranke.

II. CILJEVI I DJELATNOST STRANKE

Članak 8.

Politički ciljevi stranke su:

– policentričan, ravnomjeran, skladan i održivi razvoj suverene i cjelovite Bosne i Hercegovine kao demokratske države ravnopravnih građana i naroda koji u njoj žive;

– afirmacija antifašizma kao civilizacijske tekovine suvremenog svijeta;

– izgradnja društvene, ekonomske i političke podloge za unapređivanje lokalne samouprave i uravnoteženje regionalnog razvoja;

– gospodarski, kulturni i svaki drugi napredak Bosanske Posavine kao zemljopisne, kulturne, povijesne, tradicijske i gospodarske cjeline na dobrobit i u interesu svih njenih građana, te oblikovanje i provođenje politike regionalnog razvoja kojom se to ostvaruje;

– decentralizacija državnih nadležnosti od lokalnog i regionalnog interesa koje primjenom načela supsidijarnosti pripadaju jedinicama lokalne i regionalne samouprave te pripadajućih financijskih sredstava za njihovo izvršavanje;

– jačanje suradnje među općinama u Bosanskoj Posavini i zajedničko djelovanje na realizaciji projekata od zajedničkog interesa te uključivanje Bosanske Posavine u procese jačanja prekogranične suradnje i europskih integracija;

– uspostava održivog privrednog razvoja, uz ravnomjeran razvitak gradskih i seoskih područja ;

– aktiviranje vlastitih razvojnih potencijala u pokretanju razvoja koji otvara perspektive osobito mladim naraštajima, stvara preduvjete za održivi povratak raseljenih osoba i zaustavljanje iseljavanja, osobito stručne radne snage;

– promicanje vrednota povijesne, kulturne i tradicijske baštine Bosanske Posavine;

– očuvanje kulturnog, socijalnog i regionalnog identiteta Bosanske Posavine;

– racionalizacija i modernizacija javne uprave radi osuvremenjivanja njezina djelovanja, povećanja djelotvornosti i smanjenja troškova;

– povećanje poduzetničke aktivnosti i smanjivanje nezaposlenosti;

– uspostava pravednog društva na načelima slobode, jednakosti, demokracije i solidarnosti, sa jednakom šansom pojedinca na život dostojan čovjeka;

– borba protiv svih vrsta diskriminacije i socijalne isključenosti, afirmacija rodne ravnopravnosti, zajamčenih prava ljudi na zdravstvenu i socijalnu sigurnost i zaštitu, obrazovanje, radna, porodična i druga prava;

– jačanje građanskih prava i sloboda emancipacijom građana i građanki od ekonomske, socijalne i kulturne podčinjenosti i inferiornosti, širenje tih sloboda i prava i eliminiranje ovisnosti građana i građanki od pojedinačnih ili grupnih ekonomskih moćnika;

– jačanje demokratskih oblika sudjelovanja građana u oblikovanju razvojne politike i odlučivanju o uvjetima vlastitog življenja;

– zaštita kulturne i prirodne baštine, te čovjekove okoline.

Stranka će svoj ciljeve i program ostvarivati pridržavajući se i poštujući :

– slobodu, jednakost, nacionalnu ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, očuvanje prirode i čovjekovog okoliša, demokratski višestranački sustav;

– privatno vlasništvo, tržišno gospodarstvo, nacionalne i vjerske slobode i prava, građanske slobode, ljudska prava, neovisnost pravosudnih institucija,

– sva druga demokratska postignuća o slobodama i pravima čovjeka i građanina kodificirana u Povelji UN i dokumentima izvedenim iz nje;

U ostvarivanju ovih ciljeva Stranka se, polazeći od načela političkog legitimiteta i legaliteta, koristi demokratskim i nenasilnim parlamentarnim i izvanparlamentarnim sredstvima, ne prihvaćajući nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode.

III. ČLANSTVO

Članak 9.

Članom Stranke može postati punoljetan građanin BiH koji dobrovoljno potpiše pristupnicu u mjesnoj organizaciji ili odgovarajućem općinskom odboru potvrđujući na taj način da prihvata Program Stranke i iskazujući spremnost da ispuni obaveze utvrđene ovim Statutom, pod uvjetom da nije član druge političke organizacije.

Član Stranke svoja osnovna prava i obaveze, u pravilu, ostvaruje u osnovnoj organizaciji prema mjestu prebivališta.

Izuzetno prijem novih članova mogu izvršiti i drugi organi Stranke.

Prijem se vrši potpisivanjem pristupnice koja se dostavlja nadležnoj općinskoj organizaciji u kojoj novoprimljeni član ima prebivalište.

Član 10.

Odluku o potvrđivanju prijema u članstvo u pravilu donosi općinski odbor na prvoj sjednici nakon potpisivanja pristupnice.

Nakon odluke o potvrđivanju prijema prava i obaveze novog člana računaju se od dana potpisivanja pristupnice.

Član 11.

O prijemu u članstvo Stranke osoba koje su bile članovi rukovodstva drugih političkih organizacija ili su bili isključeni iz Stranke, odlučuje odbor odgovarajuće organizacije Stranke.

Ponovni prijem člana koji je brisan iz evidencije ili je bio isključen, moguć je pod uvjetom da zahtjev za ponovni prijem bude podnesen od strane imenovanog i razmatran na odboru općinske organizacije u kojoj se vodio na evidenciji.

U odluci o ponovnom prijemu može se utvrditi da ponovno primljeni član tokom određenog vremena ne može vršiti nikakve funkcije u Stranci ili ispred Stranke, te biti imenovan ili izabran u izvršne ili predstavničke organe vlasti.

Član 12.

O članovima Stranke vodi se jedinstveni registar članova.

Članovima Stranke izdaje se članska iskaznica.

Izgled i sadržaj registra i članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo Stranke.

Članstvo u Stranci može biti i počasno. Počasni član Stranke može biti i osoba koja nema državljanstvo BiH. Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Predsjedništvo.

O počasnim članovima vodi se posebna evidencija, a status počasnih članova u organizaciji utvrđuje se posebnim pravilnikom koji donosi Glavni odbor.

Član 13.

Član Stranke ima prava i obaveze :

– da sudjeluje u kreiranju i ostvarivanju politike Stranke;

– da se pridržava Statuta i programskih načela Stranke, te da provodi odluke stranačkih organa;

– da se zalaže i aktivno radi na ostvarivanju programskih ciljeva Stranke;

– da svojim djelovanjem i ponašanjem čuva i jača ugled Stranke;

– da se zalaže za unapređenje međusobnih odnosa i štiti ugled članova Stranke;

– da inicira i sudjeluje u aktivnostima Stranke;

– da pridobiva nove članove Stranke;

– da bira i da bude biran/birana u organe Stranke;

– da bude kandidat Stranke za predstavničke i izvršne organe vlasti;

– da pokreće inicijative za rad Stranke i njenih organa;

– da se i sam kandidira za izbore u postupku kandidiranja;

– da bude informiran o svim pitanjima i aktivnostima organa Stranke;

– da javno iskazuje svoje mišljenje;

– da ostvaruje druga prava i izvršava druge obaveze u skladu sa odredbama Statuta i odluka donesenih na osnovu Statuta.

Član 14.

Član je dužan redovno plaćati članarinu, osim ako je te obaveze oslobođen u propisanom postupku odlukom nadležnog općinskog odbora Stranke.

Članarina se isključivo koristi za financiranje rada općinske organizacije Stranke.

Visina članarine zavisi od vrste primanja i socijalnog stanja svakog člana:

– za zaposlene;

– za nezaposlene, učenike, studente i penzionere;

– za članove koji ostvaruju nadoknade koje proizlaze iz mandata Stranke;

– za članove koji primaju redovnu plaću iz mandata Stranke.

Obaveze i prava iz prethodnih stavaka ovog člana utvrđuju se posebnom odlukom Glavnog odbora.

Član može davati materijalnu pomoć Stranci u obliku donacija i drugih oblika pomoći u skladu sa Zakonom o financiranju političkih stranaka.

Davanjem materijalne pomoći Stranci nitko ne može ostvarivati dodatna ili posebna prava.

Član 15.

Član koji nije platio članarinu najmanje šest mjeseci, ili je istu retroaktivno uplatio u procesu kandidiranja, a nije oslobođen te obaveze u skladu sa posebnom odlukom Glavnog odbora, ne može biti kandidat za stranačke funkcije, niti kandidat Stranke na izborima za zakonodavne organe vlasti bilo kojeg nivoa, odnosno za pozicije u organima koji se imenuju na prijedlog Stranke.

Član 16.

Članstvo u Stranci prestaje:

– prestankom postojanja stranke;

– istupanjem člana iz Stranke (pisanom izjavom ili aktom povrata članske iskaznice);

– brisanjem iz evidencije članstva;

– isključenjem;

– u slučaju smrti člana.

Član 17.

Član Stranke briše se iz evidencije članova u slučaju:

– učlanjenja u drugu političku stranku;

– kandidiranja na listi druge političke stranke, nezavisnoj listi ili kao nezavisni kandidat bez suglasnosti organa Stranke;

– prelaska u neovisne zastupnike odnosno vijećnike;

– ako godinu dana ne plaća članarinu, a iste obaveze nije oslobođen na osnovu odluke odgovarajućeg organa, te ako svoju obavezu ne izvrši u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog upozorenja.

Odluku o brisanju iz evidencije donosi općinski odbor.

Član Stranke može u roku od 8 dana, od dana dostavljanja odluke, uložiti žalbu Nadzornom odboru organizacije koja je donijela odluku, koji je dužan o žalbi odlučiti u roku od 30 dana.

Do konačnosti odluke prava i obaveze člana miruju.

Protiv odluke Nadzornog odbora organizacije član se može žaliti Sudu časti Stranke u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Sud časti je dužan odlučiti o žalbi u roku od 30 dana.

Odluka Suda časti Stranke je konačna.

Član 18.

Isključenjem iz članstva kao stegovnom mjerom koja se izriče za teže povrede članskih obaveza prestaje članstvo članu Stranke koji:

– ne poštuje ili krši programska načela i normativne akte Stranke, kao i odluke središnjih tijela i dužnosnika Stranke;

– svojim ponašanjem, javnim djelovanjem ili postupanjem nanese štetu interesima ili ugledu svoje organizacije ili Stranke u cjelini;

– u javnosti učestalo iznosi politička stajališta koja su suprotna utvrđenim programskim načelima, odlukama i politici Stranke;

– u svojim javnim istupima vrijeđa ili kleveće drugog člana ili više njih;

– u komunikaciji s drugim članom ili više njih pokuša primijeniti ili primjeni fizičku silu.

Član 19.

Odluku o isključenju donosi općinski odbor, odnosno nadležni odbor za članove organa Stranke na vlastitu inicijativu odnosno na prijedlog županijskog/kantonalnog odnosno regionalnog odbora, Glavnog odbora ili Predsjedništva Stranke.

Prijedlog za isključenje iz članstva također može podnijeti predsjednik odbora, svaki član odbora uz pismenu potporu još najmanje dva člana odbora kao i svaki član stranke uz pismenu potporu još najmanje 5 članova stranke.

Odluku o isključenju donosi odbor natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova.

Ukoliko je pokrenut postupak pred Sudom časti, Predsjedništvo Stranke može suspendirati člana Stranke u izvršavanju njegovih stranačkih prava i dužnosti do okončanja postupka pred Sudom, a najdulje u trajanju od 6 mjeseci.

Član 20.

Izuzetno, u slučajevima kada ocijeni da bi provođenje redovnog postupka dovelo do štete po Stranku, Predsjedništvo Stranke može odmah sa svih funkcija suspendirati člana i ako procijeni da njegovo ponašanje i djelovanje šteti ugledu Stranke donijeti odluku o isključenju.

Protiv ovako donesene odluke o isključenju član se može žaliti Sudu časti Stranke u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

Sud časti je dužan odlučiti o žalbi u roku od 30 dana.

Član 21.

Odluke o isključenju moraju biti u pisanom obliku, obrazložene sa poukom o žalbi i u pravilu se dostavljaju preporučenom pošiljkom.

Protiv odluke o isključenju član može, u roku od 30 dana od dana dostavljanja, izjaviti žalbu Sudu časti Stranke koji je dužan o žalbi odlučiti u roku od 60 dana.

Odlučujući po žalbi Sud časti Odluku o isključenju može potvrditi, ukinuti ili vratiti na ponovno odlučivanje.

Do konačnosti odluke o izrečenoj mjeri, prava i obaveze člana miruju.

Odluka Suda časti Stranke je konačna.

Član 22.

Isključeni član može podnijeti zahtjev za ponovno primanje u članstvo.

Zahtjev se podnosi Predsjedništvu Stranke uz prethodno mišljenje općinskog odbora.

Zahtjev za ponovni prijem ne može se podnijeti prije isteka roka od godinu dana od dana donošenja konačne odluke o isključenju.

Predsjedništvo Stranke dužno je u roku od 60 dana donijeti odluku o zahtjevu za ponovni prijem.

Članak 23.

Postupak utvrđivanja odgovornosti člana za povrede odredbi ovoga Statuta provodi i izriče mjere Nadzorni odbor.

Postupak pred Nadzornim odborom pokreće se pisanim podneskom drugih tijela Stranke.

Za utvrđenu odgovornost za povrede ovoga Statuta, Nadzorni odbor može izreći opomenu, privremeno oduzimanje prava na obnašanje određene ili svih stranačkih dužnosti do dvije godine odnosno mjeru isključenja iz stranke.

Protiv akata Nadzornog odbora donesenih u prvom stupnju član može uložiti žalbu Sudu časti Stranke.

Odluka Suda časti Stranke je konačna.

 

IV. USTROJSTVO STRANKE

Član 24.

Stranka se ustrojava i djeluje po teritorijalnom načelu.

Članstvo Stranke teritorijalno se organizira u slijedeće osnovne oblike:

– Središnja tijela stranke;

– Županijske (Kantonalne)/regionalne organizacije;

– Općinske organizacije;

– Temeljne organizacije;

U mjestima, općinama i županijama/kantonima odnosno regijama gdje nisu formirane organizacije Stranke djeluju povjerenici, odnosno povjerenstva.

Članak 25.

Temeljna organizacija Stranke je ogranak.

Ogranak se, u pravilu, ustrojava na razini mjesne samouprave u kojoj djeluje najmanje pet članova.

Temeljni ogranak djeluje u sastavu općinske organizacije na čijem području je ustrojen.

Odluku o ustrojavanju ogranka donosi mjerodavni općinski odbor Stranke kada se ispune uvjeti za to.

Ogrankom upravljaju članovi neposredno odnosno putem izabranih tijela.

Tijela ogranka su: Skupština koju čine svi članovi ogranka i Izvršni odbor.

Izvršni odbor čine predsjednik i 4 do 10 članova koje na vrijeme od četiri godine bira i razrješuje skupština ogranka.

Izvršni odbor iz svog sastava bira potpredsjednika i tajnika.

Članak 26.

Na području općine utemeljuje se i djeluje općinska organizacija Stranke.

Općinskom organizacijom članovi Stranke upravljaju neposredno odnosno putem svojih predstavnika u izabranim tijelima organizacije.

Tijela općinske organizacije su: Skupština, Općinski odbor, Predsjedništvo i Nadzorni odbor općinske organizacije Stranke.

Općinski odbor čine predstavnici ogranaka, odnosno članova Stranke s područja odnosne jedinice lokalne samouprave ukoliko nisu formirani ogranci, izabrani na Skupštini općinske organizacije Stranke.

Općinski odbor čine predsjednik i 8 do 20 članova koje na vrijeme od četiri godine izabire i razrješava Skupština općinske organizacije Stranke.

Općinski odbor iz svog sastava izabire do dva dopredsjednika te imenuje tajnika općinske organizacije Stranke.

Predsjedništvo općinske organizacije Stranke čine predsjednik, dopredsjednici i tajnik općinske organizacije Stranke.

Nadzorni odbor općinske organizacije Stranke čine predsjednik i dva do četiri člana koje na vrijeme od četiri godine izabire i razrješava Skupština općinske odnosno gradske organizacije Stranke.

Način rada tijela općinske odnosno gradske organizacije Stranke bliže se uređuje aktima Glavnog odbora Stranke i poslovnikom koji donosi Općinski odbor Stranke.

Članak 27.

Na području županije (kantona) ili regije utemeljuje se i djeluje županijska/kantonalna odnosno regionalna organizacija Stranke.

Županijskom/kantonalnom odnosno regionalnom organizacijom upravljaju članovi putem svojih predstavnika u izabranim tijelima organizacije.

Tijela županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije su: Skupština, Županijski/Kantonalni odbor, Predsjedništvo i Nadzorni odbor županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije.

Županijski/kantonalni odnosno regionalni odbor županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke čine predstavnici općinskih organizacija Stranke izabrani na Skupštini županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke.

Županijski/kantonalni odnosno regionalni odbor Stranke čine predsjednik i 10 do 30 članova koje na vrijeme od četiri godine izabire i razrješava Skupština županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke.

Županijski/kantonalni odnosno regionalni odbor Stranke iz svog sastava izabire do dva dopredsjednika te imenuje tajnika županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke.

Predsjedništvo županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke čine predsjednik, dopredsjednici i tajnik županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke.

Nadzorni odbor županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke čine predsjednik i dva do četiri člana koje na vrijeme od četiri godine bira i razrješava Skupština županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije Stranke.

Način rada tijela županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije bliže se uređuje aktima Glavnog odbora Stranke i poslovnikom koji donosi županijski/kantonalni odnosno regionalni odbor.

Članak 28.

Općinska i županijska/kantonalna odnosno regionalna organizacija se osniva kada Predsjedništvo Stranke ocijeni da su stvoreni potrebni uvjeti za njihovo djelovanje.

U pripremi osnivanja, Predsjedništvo Stranke imenuje povjerenika Stranke za područje određene jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave koji obavlja pripremne radnje potrebne za osnivanje organizacije i formiranje njezinih tijela u rokovima koje utvrđuje Predsjedništvo Stranke.

U obavljanju svojih poslova, povjerenik Stranke u odnosu na članove Stranke s odnosnog područja ima ovlaštenja predsjedništva Općinskog odbora općinske organizacije Stranke odnosno Županijskog/Kantonalnog odnosno regionalnog odbora županijske organizacije Stranke.

Za svoj rad i izvršenje povjerene mu zadaće Povjerenik odgovara Predsjedništvu Stranke.

Članak 29.

Predsjedništvo Stranke može donijeti odluku o raspuštanju tijela Stranke na razini ogranka, općinske ili županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije ukoliko:

– postupaju suprotno Programu, Statutu ili odlukama tijela Stranke;

– opstruiraju rad i aktivnosti i politiku Stranke;

– nesavjesno i nezakonito financijski posluju;

– postignu izrazito loše izborne rezultate.

U slučaju iz prethodnog stavka, Predsjedništvo stranke imenuje povjerenika Stranke radi obavljanja poslova iz članka 28.

Povjerenik Stranke je dužan pripremiti izborno zasjedanje skupštine ogranka, općinskog odnosno županijskog/kantonalnog odnosno regionalnog odbora te ih održati u pravilu najkasnije u roku od 90 dana od dana raspuštanja tijela, odnosno u rokovima koje odredi Predsjedništvo Stranke.

Članak 30.

U sastavu organizacija Stranke na svim razinama ustroja i organizacije, kao zasebne organizacijske cjeline, mogu se utemeljiti i djelovati i organizacije žena i organizacije mladih. U rad Organizacije mladih mogu se uključiti članovi Stranke u dobi od 18 do 30 godina.

Odluku o utemeljenju organizacije žena odnosno organizacije mladih donosi odbor organizacije u kojoj se ista ustrojava.

Tijela organizacije žena odnosno organizacije mladih su skupština i odbor.

Za ustroj i djelovanje organizacije žena odnosno organizacije mladih važe načela organizacije i djelovanja Stranke utvrđena ovim Statutom.

 

V. UPRAVLJANJE STRANKOM

Članak 31.

Strankom upravljaju članovi Stranke neposredno odnosno putem svojih zastupnika u upravnim tijelima Stranke.

a – Upravna tijela Stranke

Članak 32.

Središnja tijela Stranke su:

1. Sabor

2. Predsjednik

3. Glavni odbor

4. Predsjedništvo

5. Nadzorni odbor

6. Sud časti.

1. Sabor Stranke

Članak 33.

Sabor Stranke je najviše tijelo odlučivanja u Stranci.

Sabor čine izaslanici koji su izabrani u općinskim organizacijama Stranke, Predsjednik Stranke, članovi Glavnog odbora Stranke, članovi Nadzornog odbora Stranke, svi predstavnici Stranke u predstavničkim tijelima i u tijelima izvršne vlasti na svim razinama te predstavnici Organizacije žena i Organizacije mladih.

Izbor izaslanika vrši se prema odluci Glavnog odbora Stranke, po osnovu registriranog broja članova općinskih organizacija, broju registriranih birača po pojedinim općinama i izbornih rezultata ostvarenih na izborima koji su prethodili održavanju izbornog sabora.

U Saboru Stranke moraju biti zastupljene sve općinske organizacije, odnosno povjerenstva.

Odluka Glavnog odbora kojom se utvrđuje ukupan broj članova Sabora objavljuje se najkasnije 15 dana prije održavanja Sabora.

Članak 34.

Izborni Sabor se održava jednom u četiri godine, najkasnije 30 dana od dana kada ističe mandat organima Stranke izabranim na prethodnom Saboru.

U razdoblju između dva izborna zasjedanja Sabor zasjeda prema potrebi.

Zasjedanje Sabora saziva predsjednik Stranke na svoju inicijativu, po odluci Glavnog odbora ili kada to zatraži najmanje trećina općinskih organizacija.

Sabor može pravovaljano odlučivati ukoliko je zasjedanju nazočna većina izabranih zastupnika. Sabor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Rad Sabora bliže se uređuje poslovnikom kojeg Sabor donosi na svakom od svojih zasjedanja.

Radom Sabora rukovodi, do izbora radnog rukovodstva, Predsjednik Stranke.

Sabor Stranke obavezno se održava u roku od šest mjeseci od trenutka kada bilo koje tijelo Stranke koje je birao Sabor, iz bilo kojeg razloga, prestane obavljati funkciju na koju je izabrano.

Član 35.

Sabor se saziva najmanje dva mjeseca prije njegovog održavanja.

Plan rada i prijedlozi dokumenata dostavljaju se izaslanicima najkasnije mjesec dana prije održavanja Sabora.

Član 36.

Sabor Stranke raspravlja i odlučuje o najbitnijim pitanjima ustrojstva i djelovanja stranke, a osobito:

– donosi i mijenja Program i Statut Stranke;

– donosi odluke o prijedlozima upućenim Saboru;

– donosi odluke, deklaracije, rezolucije i druge akte iz svoje nadležnosti;

– raspravlja i odlučuje o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika, Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Predsjedništva Stranke između dva sabora;

– bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dva dopredsjednika Stranke, članove Nadzornog odbora Stranke i članove Suda časti Stranke;

– odlučuje o udruživanju sa drugim političkim organizacijama, ako se time stvara nova stranka;

– odlučuje o prestanku rada Stranke;

– odlučuje o raspodjeli imovine u slučaju prestanka rada Stranke;

– odlučuje o statutarnim prigovorima organa na odluke donesene između dva sabora;

– donosi poslovnik o radu Sabora Stranke;

– razmatra druga pitanja vezana za djelovanje Stranke.

Član 37.

Izbor predsjednika i dopredsjednika Stranke te članova Nadzornog odbora i Suda časti vrši se tajnim glasanjem između kandidata koji su prihvatili kandidaturu, a na osnovu provedene procedure evidentiranja i kandidiranja za organe Stranke.

Najmanje jedna petina registriranih/verificiranih izaslanika može i na samom Saboru da podnese dopunski prijedlog kandidata za predsjednika ili dopredsjednika, a najmanje jedna desetina delegata za člana Nadzornog odbora Stranke.

Za dopredsjednike, članove Nadzornog odbora Stranke i članove Suda časti Stranke izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova u skladu sa Poslovnikom.

2. Predsjednik Stranke

Članak 38.

Predsjednik Stranke predstavlja, zastupa i rukovodi Strankom.

Predsjednika i dva dopredsjednika Stranke bira Sabor Stranke na vrijeme od četiri godine po postupku utvrđenom poslovnikom zasjedanja Sabora.

Kandidate za predsjednika Stranke predlaže Glavni odbor Stranke ili najmanje jedna petina delegata Sabora Stranke.

Za predsjednika Stranke izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih izaslanika Sabora.

Ako nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, izbor se ponavlja između dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Izabran je kandidat koji u drugom krugu glasanja dobije više glasova.

Članak 39.

Predsjedniku i dopredsjednicima Stranke može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje su izabrani pod uvjetima i na način ovim Statutom predviđen za članove Predsjedništva.

Ako predsjedniku Stranke prestane dužnost između dva izborna zasjedanja Sabora, Glavni odbor Stranke imenovat će vršitelja dužnosti predsjednika Stranke koji dužnost predsjednika obnaša do sljedećeg izbornog Sabora Stranke.

Članak 40.

Predsjednik Stranke:

– predstavlja i zastupa Stranku u javnom, političkom životu i pravnom prometu, u skladu sa zakonima, Statutom i Programom Stranke;

– osigurava jedinstvo djelovanja svih organa Stranke;

– nadležnim tijelima Stranke predlaže akte stranačke politike, usklađuje djelatnost stranačkih tijela i osigurava provođenje akata tijela Stranke;

– saziva Sabor Stranke i potpisuje njegove akte;

– saziva, prema potrebi, predsjednike županijskih/kantonalnih odnosno regionalnih i općinskih organizacija radi dogovaranja o mjerama efikasnijeg provođenja politike Stranke;

– Glavnom odboru predlaže kandidate za članove Predsjedništva Stranke te imenovanje i razrješenje Glavnog tajnika Stranke;

– saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva i potpisuje njegove akte;

– Predsjedništvu Stranke predlaže odluke o osnivanju teritorijalnih organizacija stranke te njihovom raspuštanju kao i imenovanje povjerenika Stranke u tim slučajevima;

– Predsjedništvu Stranke predlaže potvrđivanje ili izmjenu liste kandidata za predstavnička tijela vlasti koju je predložio županijski/kantonalni, regionalni odnosno općinski odbor Stranke;

– u ime Stranke neposredno ili putem drugog dužnosnika Stranke koga ovlasti (glasnogovornika ili Glavnog tajnika Stranke) daje službene izjave i priopćenja za javnost te obavlja druge poslove vezane uz odnose s javnošću i suradnju sa sredstvima javnog priopćavanja;

– u hitnim slučajevima može donijeti odluke iz nadležnosti Predsjedništva Stranke koju je dužan podnijeti na odobrenje Predsjedništvu Stranke na prvoj narednoj sjednici;

– obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i poslovnikom tijela kojima predsjedava.

Za svoj rad Predsjednik Stranke je odgovoran Saboru Stranke.

U ostvarivanju svoje odgovornosti Predsjednik Stranke podnosi Saboru izvješća o svom radu i radu tijela Stranke te Stranke u cjelini u razdoblju između dva zasjedanja Sabora Stranke.

Između dva zasjedanja Sabora Stranke Predsjednik podnosi izvješća o svom radu i radu tijela Stranke Glavnom odboru Stranke prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 41.

Predsjedniku Stranke u radu pomažu dopredsjednici Stranke, koji ga u slučaju njegove spriječenosti privremeno zamjenjuju.

Predsjednika Stranke zamjenjuje dopredsjednik Stranke kojeg odredi predsjednik, odnosno Predsjedništvo Stranke ukoliko to Predsjednik nije u mogućnosti učiniti.

3. Glavni odbor Stranke

Članak 42.

Glavni odbor Stranke čine izabrani članovi i članovi po dužnosti.

Članovi Glavnog odbora su predsjednik Glavnog odbora te pored članova iz stavka 3. ovog članka i članovi koje, po načelu razmjerne zastupljenosti, biraju skupštine županijskih/kantonalnih odnosno regionalnih organizacija Strankevodeći računa o teritorijalnoj, nacionalnoj, socijalnoj, spolnoj i starosnoj zastupljenosti članova Stranke.

Svi članovi predsjedništva, predsjednici županijskih/kantonalnih odnosno regionalnih organizacija Stranke, predsjednica organizacije žena, predsjednik organizacije mladih te svi predstavnici Stranke u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti na svim razinama, članovi su Glavnog odbora po dužnosti.

Natpolovičnu većinu članova Glavnog odbora moraju činiti izabrani članovi.

U vremenu između dva zasjedanja Sabora, a ovisno o potrebi uvjetovanoj razvojem i širenjem Stranke, Glavni odbor je ovlašten u svoj sastav uključiti (kooptirati) do 30% novih članova u odnosu na broj izabranih članova na Saboru Stranke.

Predsjednika i članove Glavnog odbora opoziva Sabor Stranke po postupku njihova izbora ukoliko ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obaveze ili postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i politici koju je utvrdio Sabor Stranke, a u slučaju teže povrede stranačkih obaveza na način reguliran odredbama o radu Suda časti, a za čega inicijativu o pokretanju postupka pred Sudom časti može dati samo Predsjedništvo Stranke.

Članovi Glavnog odbora Stranke biraju se na period od četiri godine.

Članak 43.

Glavni odbor Stranke je najviše tijelo Stranke između dva zasjedanja Sabora Stranke.

Glavni odbor:

– bira i razrješava dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Glavnog odbora, te glavnog tajnika Stranke kao i članove drugih tijela, u skladu sa ovim Statutom;

– donosi odluku o sazivanju Sabora Stranke;

– daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove Stranke;

– na temelju Statuta i programske deklaracije daje smjernice za rad Stranke, odnosno njezinih tijela i organizacija;

– utvrđuje listu kandidata za članove u tijelima i za dužnosnike koje bira Sabor;

– utvrđuje liste kandidata za Parlament BiH i parlamente entiteta, te kandidate za tijela izvršne vlasti na razini entiteta i na državnoj razini i liste kandidata za dužnosnike Stranke;

– u slučaju prestanka dužnosti predsjednika Stranke između dva izborna zasjedanja Sabora, imenuje vršitelja dužnosti predsjednika Stranke koji dužnost predsjednika obnaša do sljedećeg izbornog Sabora Stranke;

– upravlja imovinom Stranke i razmatra i utvrđuje financijske planove i izvještaje, te izvještaje o poslovnoj politici Stranke;

– odlučuje o osnivanju glasila i drugih izdanja;

– donosi odluku o formiranju Kolegija, stručnih službi, osnivanju poduzeća, fondova kao i osnivanju drugih oblika djelovanja Stranke;

– donosi izmjene i dopune akata iz nadležnosti Sabora koji imaju karakter privremenih, do zasjedanja Sabora;

– brine o provođenju usvojenih dokumenata i odluka Sabora;

– odlučuje o suradnji s drugim političkim strankama u zemlji i inozemstvu;

– analizira rad izabranih kandidata u organima vlasti i daje smjernice za njihov rad;

– donosi Poslovnik o svom radu i druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti;

– donosi odluke o počasnim članovima;

– donosi odluku o članarini;

– donosi Izborni program i strategiju;

– odlučuje o formiranju interesnih oblika organiziranja Stranke;

– obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim aktima Stranke.

Članak 44.

Sjednice Glavnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Sjednicu Glavnog odbora saziva i vodi predsjednik Glavnog odbora na svoju inicijativu ili kada to zatraži Predsjednik, Predsjedništvo Stranke ili najmanje trećina članova Glavnog odbora.

U iznimnim slučajevima sjednicu Glavnog odbora može voditi od predsjednika Glavnog odbora ovlašteni potpredsjednik Glavnog odbora.

Glavni odbor može pravovaljano odlučivati ukoliko je na zasjedanju nazočna većina njegovih članova. Glavni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Rad Glavnog odbora bliže se uređuje njegovim poslovnikom.

4. Predsjedništvo Stranke

Članak 45.

Predsjedništvo Stranke je izvršno tijelo Glavnog odbora Stranke.

Predsjedništvo Stranke čine predsjednik Stranke, dva dopredsjednika Stranke, predsjednik Glavnog odbora Stranke i Glavni tajnik te predsjednica organizacije žena i predsjednik organizacije mladih po dužnosti te 6 do 9 članova koje biraju županijske/kantonalne odnosno regionalne organizacije.

Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine.

Predsjednik Stranke je po položaju predsjednik Predsjedništva Stranke.

Članak 46.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Predsjedništva Stranke mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani od strane tijela koje ih je izabralo.

Predsjednik, potpredsjednici i članovi Predsjedništva Stranke mogu biti opozvani ako:

– ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obaveze;

– postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i politici koju se utvrdili Sabor i Glavni odbor Stranke. Postupak opoziva mogu pokrenuti i predsjednik ili Predsjedništvo Stranke.

O opozivu izabranih članova Predsjedništva odlučuje Glavni odbor Stranke.

Članak 47.

Predsjedništvo Stranke:

– neposredno provodi politiku stranke;

– osigurava provođenje akata i politike koje su utvrdili Sabor i Glavni odbor Stranke;

– izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i pravilnosti korištenja tih sredstava, te donosi provedbene odluke;

– na prijedlog Predsjednika Stranke donosi odluke o osnivanju teritorijalnih organizacija stranke te njihovom raspuštanju kao i imenovanju povjerenika Stranke u tim slučajevima;

– razmatra pitanja iz oblasti unutarnjih, organizacijskih i kadrovskih rješenja i odgovorno je za efikasno izvršavanje profesionalnih obaveza za potrebe Stranke;

– na prijedlog Predsjednika Stranke potvrđuje i mijenja liste kandidata za predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave koju je predložio općinski odnosno županijski/kantonalni odnosno regionalni odbor Stranke;

– određuje osobu koja zamjenjuje Predsjednika Stranke u slučaju njegove spriječenosti;

– na prijedlog Glavnog tajnika imenuje tajnike za pojedine grupe poslova;

– odlučuje o zaključivanju pravnih poslova u ime Stranke;

– usklađuje rad organizacijskih oblika i tijela Stranke te organizira djelovanje Stranke u cjelini;

– organizira i usklađuje suradnju s drugim organizacijama;

– uređuje i organizira nakladničku i informativnu djelatnost Stranke;

– utvrđuje organizaciju obavljanja stručnih poslova Stranke i u svezi s tim donosi potrebne akte;

– utvrđuje izgled članske iskaznice;

– obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Glavni odbor odnosno koje zahtijeva redovno funkcioniranje Stranke ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Članak 48.

Predsjedništvo Stranke radi i odlučuje na sjednicama.

Predsjedništvo Stranke zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Predsjedništvo Stranke saziva predsjednik Stranke, odnosno osoba koja ga zamjenjuje, po svojoj odluci ili kada to zatraži trećina članova Predsjedništva.

Predsjedništvo Stranke odlučuje većinom glasova svojih članova. O poslovnom redu na sjednici kao i drugim pitanjima Predsjedništvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

5. Nadzorni odbor Stranke

Članak 49.

Radi zaštite zakonitosti djelovanja i pravilnosti poslovanja Stranke osniva se Nadzorni odbor Stranke.

Odbor ima predsjednika i četiri člana koje bira Sabor Stranke na vrijeme od četiri godine.

Član Odbora ne može istodobno biti i član Glavnog odbora te Predsjedništva Stranke.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Stranke mogu biti opozvani pod uvjetima opoziva članova Predsjedništva Stranke.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ukoliko je na zasjedanju nazočna većina članova, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 50.

Nadzorni odbor Stranke nadležan je za kontrolu:

– provođenja općih akata i odluka tijela Stranke;

– zakonitog, odgovornog i gospodarski svrsishodnog raspolaganja sredstvima i

– pravilnosti materijalnog i financijskog poslovanja.

Članak 51.

Nadzorni odbor Stranke ima pravo i obavezu o uočenim pojavama i svom mišljenju izvijestiti Sabor Stranke, Glavni odbor Stranke te tijelo na koje se izvješće odnosi.

Tijelo kome je izvješće upućeno obavezno ga je razmotriti, utvrditi svoje stanovište i poduzeti mjere na koje je ovlašteno, radi uklanjanja uočenih nedostataka, odnosno predložiti poduzimanje takvih mjera.

O svom djelovanju i rezultatima nadzora Odbor izvještava Sabor.

6. Sud časti Stranke

Članak 52.

Sud časti Stranke ima predsjednika i četiri člana koje na vrijeme od četiri godine bira i razrješava Sabor Stranke.

Članovi Glavnog odbora, Predsjedništva i Nadzornog odbora Stranke ne mogu istodobno biti i članovi Suda časti Stranke.

Sud časti Stranke provodi postupak i odlučuje o povredama obaveza utvrđenih ovim Statutom te primjenjuje mjere utvrđene ovim Statutom.

Sud časti pravovaljano odlučuje ukoliko je na sjednici nazočna većina članova a odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

b – Radna tijela

Članak 53.

Dio zadaća iz svog djelokruga rada Glavni odbor i Predsjedništvo Stranke mogu povjeriti stalnim i povremenim radnim tijelima.

Odlukom o ustanovljenju radnih tijela utvrđuje se njihov djelokrug rada.

Na radno tijelo se ne može prenijeti nadležnost odlučivanja o pitanjima koja su ovim Statutom povjerena tijelu koje ih je osnovalo.

Članak 54.

U okviru svog djelokruga rada stalna radna tijela:

– prate stanje i razmatraju pitanja u području za koje su osnovana;

– predlažu mjere i aktivnosti usmjerene unapređenju stanja i programa djelovanja;

– organiziraju izvršavanje programa i drugih zadaća u području za koje su ustanovljena;

– obavljaju i druge poslove koje im svojom odlukom povjeri tijelo koje ih je osnovalo.

c – Glavni tajnik Stranke

Članak 55.

Glavni tajnik Stranke organizira i odgovara za:

– stručno i tehničko pripremanje sjednica tijela Stranke;

– izvršavanje odluka tijela Stranke;

– obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela Stranke.

U ostvarivanju svojih zadaća Glavni tajnik:

– potpisuje dokumente njegovog materijalnog i financijskog poslovanja;

– priprema prijedloge financijskih i drugih dokumenata;

– obavlja i druge poslove što mu ih povjere Glavni odbor, Predsjednik Stranke, Predsjedništvo i druga tijela Stranke;

– Predsjedništvu Stranke predlaže imenovanje tajnika za pojedine grupe poslova.

O svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe Stranke Glavni tajnik izvještava Glavni odbor, Predsjednika Stranke i Predsjedništvo Stranke na njihov zahtjev, a najmanje jednom godišnje.

Članak 56.

Glavnog tajnika Stranke imenuje na prijedlog Predsjednika Stranke Glavni odbor bez natječaja na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost.

Svoju dužnost Glavni tajnik može obavljati profesionalno. Odluku o profesionalizaciji obavljanja poslova tajnika donosi Predsjedništvo Stranke.

Za Glavnog tajnika može biti imenovana osoba koja je svojim radnim, stručnim i javnim djelovanjem dokazala svoju opredijeljenost za Statutom određene ciljeve Stranke, kao i potrebno stručno znanje i sposobnost uspješnog organiziranja i djelotvornog rukovođenja organizacijom, i koja po tome uživa ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje.

Članak 57.

Za svoje djelovanje Glavni tajnik je odgovoran Glavnom odboru.

Glavni tajnik može podnijeti ostavku ili biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Glavni tajnik može biti razriješen iz razloga utvrđenih za opoziv članova Predsjedništva Stranke ili iz drugih zakonom predviđenih razloga.

 

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

Članak 58.

Obavljanje stručnih i drugih poslova za Stranku organizira i za njega odgovara Glavni tajnik Stranke.

Obavljanje stručnih i drugih poslova za Stranku prati i ocjenjuje Predsjedništvo Stranke izravnim uvidom i temeljem izvješća što mu ga jednom godišnje odnosno prema potrebi ili na njegov zahtjev podnosi Glavni tajnik Stranke.

Članak 59.

Za obavljanje drugih stručnih, administrativnih i tehničkih poslova Predsjedništvo Stranke može angažirati određeni broj stručnih osoba sukladno sistematizaciji radnih mjesta koju utvrđuje Predsjedništvo Stranke.

Stručne poslove osobe iz prethodnog stavka mogu obavljati uz naknadu odnosno u radnom odnosu sukladno odluci Predsjedništva Stranke.

Prava i obaveze koji proizlaze iz radnog odnosa osobe na profesionalnom radu u Stranci ostvaruju na način utvrđen aktom Predsjedništva Stranke sukladno propisima.

Članak 60.

Određene administrativno-tehničke i druge stručne poslove Predsjedništvo Stranke može povjeriti specijaliziranim službama izvan Stranke.

 

VII. IMOVINA, STICANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA STRANKE

Članak 61.

Financijska politika Stranke se zasniva na slijedećim načelima:

– financijska politika je sastavni dio ukupne politike Stranke;

– svrha financijske politike Stranke je da osigura materijalnu osnovu stranačkih akcija i političku suverenost Stranke, kako u odnosu na pojedince i grupe tako i u odnosu na državu;

– nitko nema pravo, ni pojedinac ni organ, da obavlja takve financijske transakcije koje bi ugrozile neovisnost Stranke ili je dovele u poziciju pružanja političkih koncesija;

– u Stranci se ne mogu kupovati funkcije i položaj, svi su članovi ravnopravni, neovisno o njihovoj privatnoj materijalnoj moći, i pod istim uvjetima su im dostupne sve funkcije u Stranci.

Materijalnu osnovu djelovanja Stranke čine nekretnine, pokretnine i prava uključena u imovinu Stranke.

Za postizanje ciljeva svoga postojanja i zadaća utvrđenih programima Stranka pribavlja financijska sredstva:

– iz sredstava članarine;

– iz sredstava proračuna političko teritorijalnih jedinica namijenjenih za financiranje Stranke temeljem članstva pripadnika Stranke u predstavničkim tijelima ovih jedinica;

– mjesečnim izdvajanjem 3% iz plaće javnih i političkih dužnosnika Stranke;

– iz prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću;

– od dotacija, darovanja i drugih dobrovoljnih priloga;

– iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Listu dužnosnika Stranke iz podstavka 3. prethodnog stavka utvrđuje Predsjedništvo Stranke posebnom odlukom.

Članak 62.

Stranka je neprofitna pravna osoba.

Ako obavljanjem svoje djelatnosti Stranka ostvari dobit, ona će se koristiti za unapređenje djelatnosti Stranke u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.

Član 63.

Dobrovoljne priloge, darove i dotacije, Stranka prihvata ako se time neće kompromitirati.

Za davanje izjava o prihvatu nadležno je rukovodstvo organizacije u kojoj je dobrovoljni prilog, dar ili dotacija učinjena, a ako se radi o nekretninama, Glavni odbor Stranke.

Članak 64.

Svojom imovinom Stranka upravlja sukladno propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija te aktima tijela Stranke.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

Sudionici Utemeljiteljske skupštine koji su pisanom izjavom pristupili u njezino članstvo, smatraju se članovima Stranke i bez postupka provedenog u smislu članka 9. ovog Statuta.

Članak 66.

Do osnivanja općinskih te županijskih/kantonalnih odnosno regionalnih organizacija Stranke i utemeljenja njihovih tijela njihove funkcije u odnosu na članove Stranke s njihova područja mogu obavljati središnja tijela Stranke.

Članak 67.

Stranka prestaje djelovati kada to odluči Sabor Stranke odnosno zbog drugih, zakonom utvrđenih razloga.

Članak 68.

Izmjena i dopuna Statuta vrši se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 69.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01/2010

Predsjedatelj Osnivačke skupštine

____________________________
dipl. ecc. Ninoslav Sušilović