programske smjernice

Po mjeri čovjeka

Naša osobna karta

Proeuropska

Posavska stranka je politička stranka europskog usmjerenja koja se zalaže za primjereniji i ubrzani pristup Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Posavska stranka potiče i podupire euro-regionalnu i prekograničnu suradnju s ciljem uspostavljanja i razvoja međusobnih odnosa stanovništva i institucija kao pretpostavke boljeg poznavanja, razumijevanja, suradnje i prijateljstva, potpunije zaštite nacionalnih manjina, stvaranja uvjeta za uspješniji protok iskustava i znanja i njihovu primjenu na dobrobit razvitka ukupnog područja, oblikovanja koncepta održivog razvitka korištenjem zajedničkih i posebnih materijalnih resursa uz očuvanje vrijednosti prirodnih dobara i zaštitu okoliša, utvrđivanja zajedničkih razvojnih interesa te poticanja i pospješivanja ostvarivanja međudržavnih i regionalnih projekata kao i razvitka međusobnih gospodarskih odnosa u zajedničkom razvoju. Zato držimo bitnim unaprijediti informiranost i postići svjesnost bosansko-hercegovačke javnosti o prednostima koje donosi približavanje Europskoj Uniji i ispuniti obaveze koje država ima na tom putu.

Demokratska

Posavska stranka je politička stranka, osnovana kao izraz demokratskoga višestranačkog sustava Bosne i Hercegovine. Demokratsko obilježje potvrđuje svojim demokratskim programom, demokratskim ustrojstvom i načinom djelovanja. Svoju demokratsku usmjerenost Posavska stranka izražava zalaganjem za jačanje pravne i socijalne države, zaštitu ljudskih i manjinskih prava, te razvoj lokalne i regionalne samouprave u sustavu demokratski konstituirane vlasti zasnovane na pravu građana da odlučuju o uvjetima vlastitog življenja. Čovjek, njegovi interesi i potrebe izvorište su i smisao ustrojavanja i djelovanja vlasti na svim razinama društvenog organiziranja. Ustavom i međunarodnim konvencijama utvrđene slobode i prava čovjeka i građanina temelj su konstituiranja demokratskog političkog sustava. Zalažemo se za uređenje države kao političkog prostora unutar kojeg se ostvaruje i jamči vladavina osobne slobode, građanske jednakosti i društvene pravednosti, te se sukladno tome oblikuje i sustav lokalne i regionalne samouprave.

Socijalna

U socijalnom pogledu, Posavska stranka artikulira i politički podržava interese onih koji žive prvenstveno od vlastitog rada, znanja i sposobnosti. To je široka lepeza različitih slojeva, od radnika i seljaka, preko poduzetnika i naučnika do humanističke inteligencije. Posavska stranka svoje djelovanje zasniva na koncepciji civilnog društva u kojem se “pravda” postiže u svakom dijelu društvene zajednice, odnosno na ideji da svi ljudi zaslužuju ljudske uvjete za život. Također, Posavska stranka se zalaže za društvo jednakih šansi za sve bez obzira na spol, dob, materijalni i socijalni status, vjerska, nacionalna, politička ili druga uvjerenja. Zalažemo se za društvo koje pored političkih prava, građanima mora garantirati i socijalna i ekonomska prava, što je karakteristika svih suvremenih demokratskih država. Socijalno društvo jeste društvo koje svojim ekonomskim razvojem eliminira bijedu i siromaštvo, a svojom socijalnom politikom ostvaruje socijalnu sigurnost i pravednost, eliminira nejednakost, sprečava privilegije i štiti sve ugrožene kategorije stanovništva, uvažavajući principe solidarnosti i uzajamnosti te moralna i etička načela pri raspodjeli društvenih dobara. Posavska stranka smatra da socijalno društvo mora stvarati uvjete u kojima će zdravi i radno sposobni građani svojim radom i aktivitetom ostvarivati svoju egzistenciju i potrebe, a nezaposleni, radno nesposobni i druge ugrožene kategorije imati minimum za normalan i dostojanstven život.

Narodna

Posavska stranka nije elitistička i podređena interesu bilo koje uske socijalne grupe. Ne prihvaćamo mit o ekskluzivnoj povijesnoj misiji ovog ili onog društvenog sloja i bilo koje političke stranke. Posavska stranka otvorena je za sve one koji prihvaćaju njen program, neovisno o njihovom pogledu na svijet i njihovoj vjeroispovijesti. Posavska stranka je otvorena za sve ljude u svim slojevima i skupinama kao i svakog pojedinca koji je suglasan s dostojanstvom, slobodom i jednakim pravima svih ljudi te osnovnim uvjerenjima naše politike, koja proizlaze iz toga. Posavska stranka želi preko zajedničkih vrijednosti i ciljeva povezati različita stanovišta. Razlike u mišljenjima i interesima treba razmatrati na otvoren način uz međusobno uvažavanje i toleranciju. Ne priznajemo politiku koja završava slijeđenjem pojedinačnih interesa, već koja daje sveobuhvatne odgovore na probleme našeg društva. Kao narodna stranka izjašnjavamo se za pozicije političke sredine, za politiku orijentiranu ka vrijednostima i za političku praksu koja razumno i objektivno prilazi rješavanju problema. Zbog toga smo izričito protiv ekstremnih rubnih političkih pozicija i odbijamo fundamentalizam, netoleranciju i silu u svakom obliku. Prije svega, naglašavamo osobnu slobodu pojedinca (duhovnu i materijalnu) kao preduvjet za njegovo etičko i odgovorno uključivanje u uređenje svijeta u kome egzistira. Sloboda pojedinca nailazi na granice u slobodi drugih i odgovornosti za buduće generacije i za očuvanje stvorenog. Uz slobodu pripada i spremnost da se ona zaštiti i da se bori za nju. Onaj tko je slobodan ima i obvezu da se zauzima za slobodu onih čija je sloboda oduzeta. Mi želimo slobodu za sve, ne samo za nekolicinu.

Regionalna

Posavska stranka je politička stranka građana demokratskog usmjerenja koja promiče i zastupa razvojne interese regije Bosanske Posavine kao društvene cjeline u sklopu Bosne i Hercegovine i zahtjeve njenog stanovništva za povećanjem kvalitete življenja na ovom području. Ona se temelji na shvaćanju da su regionalne razlike Bosne i Hercegovine njezina razvojna prednost pa, stoga, cilj upravljanja prostorom treba biti optimalan razvoj svakog područja koji se oslanja na njegove razvojne potencijale. Resursi i novostvorena vrijednost na području regije trebaju biti korišteni prvenstveno na dobrobit njezinog stanovništva, za potrebe njezinog razvoja i podizanja kvalitete života. Neprihvatljivo je pretvaranje ovih vrijednosti u sirovinsku osnovicu razvoja drugih područja unutar i izvan zemlje. To ne isključuje međuregionalnu solidarnost unutar države kao nužan preduvjet njezinog uravnoteženog regionalnog razvitka. Stanovništvo ovoga područja mora imati mogućnost sudjelovanja u odlučivanju o bitnim pitanjima njegovog razvoja od presudnog značenja za kvalitetu njihova života. Neprihvatljivo je da se o tim pitanjima odlučuje izvan i mimo građana i samoupravnih institucija regije na koju se odnosi. Regiju Bosansku Posavinu, kao svoj zavičaj, Posavska stranka razumije samo kao dio domovine Bosne i Hercegovine.